sladovna

Nárožní zděný ornítaný dům, do ulic jednopatrový, do dvora dvoupatrový, na půdoryse L, střecha sedlová, kryta dříve břidlicí, nyní eternitem. Vstupní průčelí o čtyřech osách, do boční ulice k synagoze o devíti osách, z nich po¬slední tvoří vjezd do dvora. Obě průčelí členěna soklem, subtilní patrovou a v 1.patře shodně s ní profilovanou průběžnou podokenní římsou a konsolovou hlavní římsou. Přízemí dříve členila pásová rustika s okny obdélnými v líci, dříve na hlavním průčelí bez šambrán a na dlouhém bočním průčelí v plošných profilovaných šambránách s hlavním klenákem a s přímou nadokenní římsou na konsolkách, nyní okna obou průčelí v hladkém rámování. Hlavní vstup v ose hlavního průčelí širokým kamenným pravoúhlým profilovaným portálem s obdélným světlíkem a hlavním klenákem, v němž je letopočet 1856. Dveře dvoukřídlé výplňové. Vrata do průjezdu v bočním průčelí obdélná, dvoukřídlá, skládaná ze čtyř sloupců vodorovných prkének. V parapetech osazeny keramické desky s ornamentální výplní a s figurálními výjevy. Dvorní průčelí s hladkými fasádami. V koutě býval vložen přístavek se schodištěm přímo ze dvora, vedoucím do obou pater delšího křídla a na krytou pavláčku s dřevěným zábradlím v 1.patře. Na fasádě nad stlačeným obloukem průjezdu v omítce stopy nižšího, dnes již zbořeného křídla, kolmého k průčelí. Nad tímto křídlem býval válcový komín sladovny s plechovým nástavcem. Druhé, kratší křídlo při straně k sousedovi má věžovité zvýšení o druhé patro a v 1.patře bývala krytá pavlač se železným zábradlím k záchodu. Ze dvora při schodišti sestup do sklepa.