škola bývalá

Řadový třípodlažní pětiosý dům šířkově orientovaný s dvorním křídlem po levé straně. Novodobý dvorní objekt. Objekt kryt sedlovou střechou. Hlavní průčelí pozdně klasicistní, pětiosé. Krajní osy v mírně předstupujících rizalitech. V parteru jednoduchý sokl. V levém rizalitu vstup - valeně klenuté závětří s konchami zaklenutými nikami se sedátky. V pravém rizalitu pouze půlkruhově zaklenutá mělká arkáda s oknem. Okna obdélná s jednoduchou šambránou. Celá fasáda v úrovni přízemí pokryta jednoduchou mělkou pásovou rustikou s klenáky arkád v bočních rizalitech. Profilovaná kordonová římsa. V úrovni 2. a 3.n.p. oba krajní rizality členěny pásovou rustikou, nároží rizalitů armována bosáží. Ve všech osách výškově obdélná okna s profilovanou šambránou s uchy. Profilované nadokenní římsy s obdélnou parapetní výplní vylehčenou obdélným polem tvořeným linkou v omítce. 3.n.p. - patrová profilovaná římsa okna obložena šambránou s ušima bez podokenních říms. Fasáda ukončena nečlěněným pásem kladí a profilovanou parapetní římsou.