škola

Areál školy ve Strašnicích čp. 200 tvoří: - Budova školy ( starší secesní budova z r. 1908 s puristickou přístavbou z let 1927-1929) - pomník legionářům - ohradní zdi a oplocení - zahrada a dvůr - pozemky parc. č. 1/1; 1/2, 3; 4 Objekt trafostanice na pozemku parc. č. 1/2 a objekt lodžie na části pozemku parc. č. 1/1 není kulturní památkou, tvoří pouze prostředí KP. Školní areál je situován v urbanisticky dominantní poloze při ulici V Olšinách severně od původního historického jádra Strašnic. Západně od školy je stanice metra Strašnická, za níž navazuje starší zástavba rodinných domů a vil, na severní straně následuje uzavřenější bloková zástavba převážně prvorepublikových činžovních domů. Severovýchodně od školy za pozemky Sokola a ostatních sportovišť vzniklo na přelomu 40. a 50. let 20. stol. rozsáhlé sídliště Solidarita. Pokračování popisu: viz DL Budova školy: starší secesní budova z let. 1908-1909, rozšířená puristickou přístavbou z let 1927-29. Secesní část: 1908 stavba secesní budovy "Obecné školy", Josef Domek, spolupráce Antonín Belada; zakladatelská pamětní deska ve vestibulu uvádí dokončení stavby v květnu 1909 (do vzniku Československa byla škola označována jako "Jubilejní", neboť vznikla v roce 60. výročí nástupu císaře Františka Josefa I. na trůn). Dvoupatrová podsklepená budova na půdorysu zhruba ve tvaru písmene L, s výrazným dvorním schodišťovým rizalitem (respektive již drobným křídlem). Reprezentativně je pojato především jižní třináctiosé uliční průčelí s hlavním vchodem a západní a severní zahradní průčelí. Západní průčelí je v hlavní střední části pětiosé. V severovýchodním nároží západního křídla vystupuje válcová hmota schodišťové vížky. Průčelí jsou završena několika štíty. Okenní otvory zmíněných pohledově nejexponovanějších průčelí jsou obdélné, s výjimkou tří půlkruhově zaklenutých oken původní školní kaple ve druhém patře západního křídla. Fasády jsou zdobeny mnoha secesními dekorativními prvky (vegetabilní a figurální motivy, okenní šambrány, suprafenestry, parapetní výplně, římsy, hodinový ciferník, zábradlí balkonů, aj.). Především motivy figurální výzdoby vycházejí z funkční náplně budovy (jedná se např. o zobrazení J. A. Komenského, pravděpodobně Karla IV. zakládajícího univerzitu, dětské postavy s knihami, apod.). Nad hlavním vstupem s kovovou prosklenou markýzou je nápis "NAŠIM DĚTEM", níže v ozdobné kartuši pak nápis "OBEC STARÉ STRAŠNICE". Vpravo od vstupu je na fasádě připevněna kamenná pamětní deska s nápisem: "V PAMÁTNÝCH DNECH/ 5. - 9. KVĚTNA 1945/ SÍDLIL V TÉTO ŠKOLE/ ŠTÁB BOJOVÉ JEDNOTKY/ KTERÁ ŘÍDILA OZBROJENÉ AKCE/ NA ÚZEMÍ DNEŠNÍ PRAHY 10". Dvorní fasády mají jednodušší členění. Střechy jsou valbové s pálenou krytinou s dekorativními hřebenovými taškami. Členění ploch a hmota střechy reaguje na rozvržení hmoty vlastního domu. Střechu západního křídla završuje hřebenová kovová secesní dekorace s bleskosvody. Vnitřní uspořádání budovy odpovídá praktickému školnímu provozu, stavba vedle vlastních učeben obsahovala tělocvičnu, kapli sv. Vojtěcha, byt školníka, aj. Prostor kaple byl později rozdělen příčkami. Nejreprezentativnějšími prostorami objektu jsou vstupní vestibul a hlavní schodiště. Stěny vestibulu mají výraznou dekorativní štukovou výzdobu. Na západní stěně je připevněna kamenná zakladatelská pamětní deska, která připomíná okolnosti vzniku školní budovy v letech 1907-1909, uvádí jména členů výboru a zastupitelstva a jména osob podílejících se na vlastní stavbě. Deska je signována vpravo dole: Jos. Ponpe, Král. Vinohrady. Prvky štukové výzdoby se uplatňují také u pilířů hlavního schodiště. Vedle hlavního schodiště se v budově nachází menší schodiště a schodiště na půdu v SV části západního křídla. Všechna schodiště mají zachována kovová dekorativní zábradlí. Původní okna zůstala osazena především na dvorní straně objektu. Mramorové parapetní desky se dochovaly i v případě vyměněných oken. Částečně zachovány zůstaly i teraco podlahy. Dveře byly v minulosti vyměněny za nové. Krov s kleštinami je původní z doby výstavby, v podkroví je umístěn hodinový stroj. Drobným dřevěným vikýřem v SV části se vstupuje na plochou střechu mladší přístavby. Přístavba z 20. let 20. stol.: 1927-1929: puristická přístavba "Občanské a mateřské školy", plány 1926-1927: Stavební úřad hl. m. Prahy (přednosta Mečislav Petrů), podepsán architekt Vladimír Frýda, spolupráce (statika) Karel Špera Mladší rovněž dvoupatrová podsklepená přístavba s plochou střechou přiléhá ke starší budově na východní straně a půdorysně dotváří symetrii do tvaru písmene U. Fasády s kombinací hladké omítky a režného zdiva jsou členěny pravidelným rastrem obdélných oken. Výrazným prvkem je schodišťový rizalit, předstupující v JV části. Na jihu přiléhá nižší přízemní partie stavby, při severní straně jsou anglické dvorky. Hlavní schodiště navazuje na chodbu starší budovy. Kovové geometricky ztvárněné zábradlí je kombinováno s plnými betonovými poprsními úseky. Původní okna a dveře se dochovaly především v suterénu. Ostatní okna objektu jsou obdobně jako u secesní budovy nová, vzásadě zachovávající původní členění. Oplocení a ohradní zdi: Plochy pozemků parc. č. 3 a 4 ohraničuje secesní kovové oplocení s podezdívkou a dvěma omítanými pilíři v místě staršího vstupu do parkově upravené zahrady. Ve dvorní části je pozemek parc. č. 1/1 vymezen ohradní zdí s polopilíři. Plocha zdi je členěna soklem a hrubě omítanými obdélnými poli, lemovanými hladkými pásy. Koruny zdi a pilířů jsou kryty pálenými taškami. pomník legionářům: 1919-1921 vznik pomníku legionářům (realizoval sochař J. Jílek na základě modelu sochaře Duchače-Vyskočila, sokl zhotovený stavitelem Sedláčkem). V SZ části zahrady-parku. Na kamenném soklu s nápisy na světlých kamenných deskách po stranách je umístěna poloklečící mužská postava z umělého kamene. Na přední straně je kovový reliéf s hlavou vojáka, státním znakem, nápisem "Památce legionářů" a nápis 1914-1918/ NEZAPOMENEME, na pravé boční straně: ZBOROV, BACHMAČ/ SAMARA, SARATOV, na levé boční straně: VERDUN, VOUSIERS/ PIAVA, DOSS ALTO, zadní strana je bez nápisových desek. pozemky parc. č. 1/1; 1/2; 3; 4 (plochy dvora a zahrady-parku): Vlastní dvůr v prostoru mezi jednotlivými křídly budovy má zpevněný povrch, SZ a SV partie jsou částečně zatravněny (vše parc. č. 1/1). Na většině pozemku 1/2 je novodobá trafostanice. Západně a JZ od secesní budovy je rozsáhlá plocha původně parkově upravené zahrady. (parc. č. 3 a část parc. č. 4). V současné době je na celé ploše zahrady-parku travnatý porost s několika vzrostlými stromy. Další plochy zahrnuté v tomto návrhu se nacházejí jižně od budovy školy, jedná se o zpevněné pochozí plochy před vstupem (část parc. č. 4). Lodžie (není KP): K severní ohradní zdi přiléhá přístavba původně otevřené lodžie z let 1929-1930. Jedná se o železobetonovou konstrukci původního objektu, dodatečně zaslepeného cihelnou vyzdívkou.