silniční most se sochami

Silniční most sklenutý třemi segmentovými oblouky, orientovaný západovýchodním směrem, spojuje historické jádro města se zámkem na levém břehu říčky Vlčavy. Přes most přechází ulice L. Kuby, vedoucí z náměstí k nádraží. Součástí mostu je barokní a klasicistní sochařská výzdoba. Nacházejí se zde celkem čtyři skulptury, rozmístěné při krajích mostu na širokých pilířích se šikmo předstupujícími sokly, hladkými dříky a hranolovými neprofilovanými římsovými hlavicemi. Rozmístění soch na pilířích je následující: jihovýchodní pilíř - socha sv. Jana Nepomuckého, severovýchodní pilíř - socha sv. Dismase, jihozápadní pilíř - socha P. Marie Bolestné, severozápadní pilíř - sousoší Kalvárie. Rozmístění soch na pilířích: jv. pilíř - socha sv. Jana Nepomuckého, sv. pilíř - socha sv. Dismase, jz. pilíř - socha P. Marie Bolestné, sz. pilíř - sousoší Kalvárie. Socha sv. Jana Nepomuckého: Ze základního žulového pilíře, ukončujícího mostní zábradlí na jv. straně, vystupuje užší nízký čtyřboký balustrově tvarovaný rovněž žulový sokl, podložený širokým deskovým plintem. Sokl má jednoduchou hranolovou patku, konvexkonkávně projmutý dřík a neprofilovanou římsovou hlavici. Na čelní straně patky je vytesán letopočet 1812. OB. 1901. Sokl je novodobý, současný se stavbou mostu. Samotná asi 1,7 m vysoká socha, orientovaná čelem k severu, stojí na vlastní patce, zhotovené, stejně jako skulptura, z pískovce. Klasicistně zklidněná, frontálně vyvinutá postava je zobrazena v mírném kontrapostu s předsunutou, v koleni pokrčenou uvolněnou pravou nohou, opřenou o zvýšenou podložku. Vertikální tělesná osa je esovitě prohnuta zprava doleva, šroubovitý pohyb vyrovnává hlava, nakloněná z pohledu diváka doprava k světcovu levému rameni. Světec drží v náručí v diagonální poloze velký krucifix s korpusem, vrchol kříže je vpravo. Sv. Jan je oblečen v tradičním šatu, dlouhé až k zemi sahající klerice, krajkami lemované rochetě po kolena a dlouhé kanovnické almuci s kapucí a kožešinovými střapečky. Hlavu s delšími vlnivými vlasy a zastřiženým kučeravým vousem kryje biret a rámuje kruhová drátěná pozlacená svatozář s pěti šesticípými kovovými hvězdami. Drapérie šatu splývá v plynulých táhlých záhybech, vedených svisle a mírně šikmo v souladu s vyváženým nedramatickým postojem figury. Socha sv. Dismase: Pískovcová socha, vysoká cca 1,7 - 1,8 m, stojí na zcela stejně členěném pilířovém podstavci a konvexkonkávně modelovaném soklu na sv. rohu mostu jako protější socha sv. Jana Nepomuckého. Na patce novodobého soklu vytesány letopočty 1750. OB. 1901. Na horní patce pod sochou je obnovený nápis: S. DISMAS. Postava světce, obrácená tváří k jihu, se výrazně esovitě prohýbá v křivce odpovídající kontrapostnímu postoji. Váha těla spočívá na pravé noze, levá volná až po stehno obnažená noha je předkročena a opřena o zvýšený terénní úsek. Důsledné v prostoru provedené spirálové vytočení figury završuje pohyb hlavy, nakloněné pohledově doleva k pravému rameni a lehce zvrácené nazad. Muž je oděn do dlouhého řasnatého pláště, sepjatého na rameni řemenem. Draperie pláště splývá v bohatých kaskádách vlnivých záhybů z levého ramena podél levé strany trupu, zahaluje bedra, zadní partie těla a pravou nohu a spadá v úhlopříčně vedených řasách k zemi. Horní polovina těla zůstává obnažena. Hlava s vyhublými bezvousými tvářemi, pootevřenými ústy a delšími rozcuchanými vlasy je ovinuta šátkem či turbanem. Světec drží levou rukou vysoký šikmo postavený kříž, sroubený z neotesané kulatiny, pravou ruku klade na prsa v gestu kajícího hříšníka. Socha je dílem Jana Hammera st. Socha Panny Marie Bolestné: Pískovcová socha, vysoká cca 1,9 - 2 m, stojí na jz. rohu mostu na stejném podstavci a soklu jako předchozí skulptury. Na přední stěně patky soklu vytesány letopočty 1748. OB. 1901. Postava P. Marie, orientovaná čelem k severu, je zobrazena v kontrapostu. Váhu těla nese pravá natažená noha, uvolněná levá, v koleni pokrčená noha je mírně vysunuta kupředu a její tvar se zřetelně rýsuje pod záhyby draperie. Svislá osa těla je výrazně prohnuta v lukovité křivce vypjaté doleva, mírně dozadu zakloněná hlava se otáčí doprava a hledí šikmo vzhůru. Světice, pojatá jako starší žena, je oblečena do dlouhého spodního až k zemi spadajícího roucha a svrchního řasnatého pláště, splývajícího z pravého Mariina ramene v dlouhých táhlých zvlněných šikmo vedených záhybech, které vytvářejí ve střední části těla široký mísovitý útvar. Hlava s výrazem bolesti ve tváři je zahalena rouškou. Záhybový systém draperie je ostře a pregnantně modelován. Obě ruce, pozdvižené do výše prsou, jsou sepjaty šikmo vlevo před tělem. Socha je dílem Jana Hammera st. Sousoší Kalvárie: Pískovcové sousoší, vysoké asi 2,5 m, je umístěno na sz. nároží mostu na obvyklém pilířovém podstavci, na rozdíl od ostatních soch však bez balustrově vydutého soklu. Na podstavci je pouze hranolový deskový plint, na jehož čele je vytesáno vročení 1750. OB. 1901. Skupina Ukřižování je proti obvyklému ikonografickému typu redukována na menší počet figur, obvyklé postavy P. Marie a sv. Jana Evangelisty, asistující po stranách kříže, zde chybí. Osu kompozice tvoří kříž s krátkými masivními hraněnými rameny, Kristovo tělo je zobrazeno v tradiční poloze s vidlicovitě rozepjatými pažemi a překříženými nohami, přibitými jediným hřebem. Tělesná osa je důrazně prohnuta v lukovitém oblouku z pohledu diváka doprava, hlava svěšena k pravému Ježíšovu rameni. Bederní rouška, zřasená v paralelních mísovitých záhybech, tvoří delší cíp pod levým bokem. Na levé straně dole při patě kříže zpola klečí na levém koleni sv. Maří Magdaléna, prostovlasá mladá žena s lehce zakloněnou hlavou a rukama zkříženýma na prsou. Světice je oděna do dlouhého řasnatého v pase staženého šatu se širokými rukávy vyhrnutými nad lokty. Draperie roucha vytváří hutně modelované klikaté a mísovité záhyby. Základnu sousoší pod křížem pokrývají šnekovitě zavíjené obláčky, stoupající vzhůru podél vertikálního břevna v oblouku za Kristovými zády až nad hlavu Maří Magdalény a obtáčejí i zadní stranu kříže. Vpravo dole se z obláčků vynořuje polosedící postavička téměř nahého andílka, objímajícího andílčí okřídlenou hlavičku. Výše se vznáší další andílek, který přidržuje visící záhyby Kristovy roušky. Obě figury andílků jsou přioděny jen skrovným cípem draperie. V úrovni Ježíšova hrudníku pod horizontálním břevnem kříže jsou po obou jeho stranách symetricky rozmístěny dvě dvojice okřídlených andílčích k sobě přitulených hlaviček v obláčcích. Na vrcholu kříže je připevněna vlající nápisová blána s obvyklým monogramem. Sousoší je dílem Jana Hammera st. a jeho čimelické dílny. Předmětem ochrany je stavba mostu a kompletní sochařská výzdoba.