sbor církve československé husitské

Sbor československé církve husitské ve Dvoře Králové nad Labem byl vystavěn na nároží ulic Legionářské a Šindelářské. Omítnutá stavba s hlavním vstupním průčelím zakrytým plochou střechou je orientována k východní straně, k průjezdní komunikaci. Sborová místnost je souběžná s ulicí Šindelářskou, v ose východ – západ. Obytné zázemí stavby sboru přistavěno k jižní straně, ve směru do dvora. Nad vstupní částí stavby se nachází dominantní hranolová dvoupatrová věž zakončená jehlancovou střechou, v jejím vrcholu je osazen latinský kříž. Fasády objektu jsou pojednány v hrubé omítce monochromní barevností odpovídající původnímu architektonickému záměru funkcionalistické stavby. Vstupní předsazené průčelí od městské komunikace je kryté plochou střechou, která je vynesena pěti hranolovými sloupy, na druhém sloupu v průčelí je v omítce dochován reliéfní nápis ve versálkách: PROJEKTOVAL ARCHITEKT / OL. LISKA, HRADEC KR./ PROVEDL STAVITEL / PEŠEK A KRUŠINA, DVUR KR./. Nad střechou vstupu je umístěno čtyřdílné okno s orámováním. Hlavní vstupní dveře dřevěné, dvoukřídlé se skleněnými výplněmi, osazené v pískovcovém ústupkovém portálu, které umožňují vstup do sborové síně. Podloubí vstupu do objektu, které je kryto sloupy, je zvýšeno z nivelety chodníku třemi stupni. Vlevo od hlavních dveří se nachází trojice jednokřídlých dveří se vstupem do chodby, na kterou navazuje malý přednáškový sál, úřední místnosti a zázemí pro kněze. Věž je dvoupatrová, oddělena hranolovou římsou s vrchním oplechováním, po obvodu prosvětlena obdélnými a čtvercovými okny. Hmota vlastní sborové síně je členěna ve fasádě pásem osmi vysokých obdélných oken s dřevěnými rámci, okna jsou orámována nadokenními i podokenním průběžnými římsami, podokenní římsa je členěna v ose velkých oken menšími obdélnými okénky. Sborová místnost je ukončena masivní patrovou římsou, vyšší část stavby je zakončena korunovou římsou. Závěr sboru k západní straně má přistavěný presbytář, nad ním v lodi se nachází segmentové okno. Krov stavby se sedlovou střechou, krytinou plech v pásech.