Salmovský palác

Dvoupatrový palácový objekt na půdorysu šikmého U má čtvercový „čestný dvůr" při Hradčanském nám. Další, méně pravidelný dvůr odděluje parcelu od sousedního Schwarzenberského paláce a z jihu jej uzavírá dochované dvoupatrové stavení - někdejší záp. dům. V úzkém pásu podél V křídla a J je v několika úrovních zahrada až k tarasní zdi. Symetricky řešená průčelí hl. budovy mají pás přízemí členěný omítkovým kvádrováním, které nad okny tvoří přímé oblouky. Okna obou pater rámují drobně profilované šambrány, v 1. p. s vejcovci. Nad mohutnou hl. římsou zdobenou kazetami s rosetami navazuje strešní nástavba s nízkými nerámovanými okny. Čestný dvůr uzavírá od nám. trojdílné mřížové hrazení s bránou, upnuté mezi čtyři kvádrované pilíře. Západně navazuje na průčelí plná ohradní zeď druhého dvora s vjezdovým otvorem. Na V je ohradní zeď se vstupem do zahrady. Tarasní zeď zahrady od východu a jihu člení prosté lisenové rámce. Vstupní portál svírají ploché pilastry s volutovými hlavicemi, nesou balkon s dekorativním zábradlím. Nad vstupem vlys se lví hlavou. Hladké kamenné stěny průjezdu. Sklepy jen zčásti navazují na rozvrh přízemí. Jsou zaklenuty převážně mladšími klasicistními klenbami, pod nádvořím však staršími. Všechna křídla hl. budovy tvoří v přízemí konstrukční dvojtrakty s klenbami. Střední trakt záp. domu má renesanční klenbu. Na záp. zdi fragment sgrafita s letopočtem 1567. Každé křídlo budovy obsahuje schodiště. Zábradlí hlavního tvoří kamenná balustráda. Plochostropé prostory budov mají výrazně odsazený fabion, někde se štukovým rámem či rozetou. Podlahu v některých sálech tvoří parkety meandrového vzoru, mají také dřevěné obložení s výplněmi a rokoková a klasicistní kachlová kamna. V jednom salonku jsou papírové tapety s festony a květinovým dekorem, šedý mramorový krb se zrcadlem v klasicistním rámu.