Rudolfinum

KP tvoří: - koncertní dům Rudolfinum (čp. 79) - kandelábry 1 a 2 na hl. schodišti - kandelábry 3 a 4 při bočním portiku se schodištěm, rampami a sochami Pozemek bývalého středověkého smetiště zakoupila r. 1873 Česká spořitelna se záměrem vybudovat zde dům umělců. Patronát nad stavbou převzal korunní princ Rudolf, po němž stavba dostala jméno. Projekt r. 1875 vypracovali arch. Josef Zítek a Josef Schulz. Stavbu provedla stavební firma V. Vejrycha v l. 1876-1884. Zahajovací koncert se konal 7. února 1885 a téhož roku byly zahájeny i výstavy. Později prošel objekt několika úpravami - 1919-20 adaptace V. Roštlapila pro potřeby parlamentu ČSR; 1922-32 R. Kříženecký; 1940 přestavba J části A. Engelem a B. Kozákem. Vybavení navržené mj. i J. Gočárem a M. Teinitzerovou. Generální rekonstrukce proběhla v l. 1990-92 podle návrhu K. Pragera. Volně stojící budova na nábřeží má protažený půdorys, který tvoří zhruba dva čtverce s nárožními rizality a loggiemi na bočních fasádách. Půdorys objektu naznačuje funkční rozdělení na již. (koncertní) a sev. (výstavní) část. Konvexní vyklenutí do náměstí odpovídá hledišti uvnitř. Průčelí je dvoupatrové, částečně bosované, okenní vstupní otvory většinou půlkruhově ukončeny. Obíhající atika nese sochy hudebníků. Po stranách hl. J schodiště jsou sochy - alegorie hudby světské a církevní. Vých. dvoupatrová fasáda se dělí na dvě části: koncertní a výstavní. Členění odvozeno z hl. fasády. Sev fasáda má tři rizality. V sev. část zap. průčelí tvoří dominantu schodiště se sochami. Dispozice přízemí, tvořená ochozem obíhajícím střední prostor, se opakuje v patrech a je společná oběma částem Rudolfina. Střední část obou pater J části vyplňuje velký sál - Dvořákova síň. Galerie se do sálů otevírají řadou kanelovaných sloupů s kompozitními hlavicemi. Ve vnější části trojkřídlého ochozu jsou po stranách umístěny v rozích menší salónky. Sev. budova s výstavní částí Rudolfina má analogické rozdělení - v patrech tvoří ústřední prostor zasklená dvorama, ve 2. p. obíhá ve čtyřech křídlech ochoz, který se do dvorany otevírá řadou kanelovaných sloupů. Sev. stěnu dvorany uzavírá reprezentativní dvouramenné schodiště. V objektu je celkem cca 80 místností. V interiérech dochována hodnotná výzdoba a množství uměleckořemeslných prvků.