restaurace Nové Slunce

Samostatně stojící, podsklepená, komplikovaně členitá stavba byla zbudována na téměř čtvercovém půdorysu v prostoru Horního Předměstí města Nového Jičína, v mírně svažitém terénu. Z tohoto důvodu se v severní části budovy nacházejí v úrovni soklu otvory polosuterénu. Objekt je v zásadě součástí areálu, jehož výstavbu lze datovat do roku 1907 či krátce po něm. V blízkosti někdejšího zájezdního hostince „U Slunce“, situovaného u císařské silnice, postavila tehdejší spolumajitelka pivovaru v hospodářské osadě Bocheta u Nového Jičína Albertine Kudielková restauraci s názvem „Nové Slunce“. Budova vznikla podle plánů novojičínského stavitele Josefa Bluma z roku 1907. Kolem poloviny 20. století bylo do velkého sálu objektu umístěno kino Kosmos. Restaurace Nové Slunce je poměrně velkoryse koncipovanou stavbou s architektonickými prvky secese, eklekticky spojenými s pseudoslohovým tvaroslovím typickým pro přelom 19. a 20. století. Severovýchodním rytmizovaným průčelím je budova orientována do ulice Husovy. Monumentální objekt restaurace je ze severozápadu obklopen zahradou, mimo jiné vymezenou nárožím ulic Husovy a Slovanské, kde je zároveň umístěna jedna ze tří bran vedoucích do areálu. Ten je obehnán jak kovovými poli oplocení na kamenné podezdívce, tak plným zděným oplocením. Brána přiléhající k budově restaurace ze severu je zakomponována do zděného, pilíři členěného oplocení uzavírajícího malý dvorek. V jihozápadní části areálu se nacházejí provozně-technické objekty. Uváděné zděné brány ukončuje vzepjatý segment a vlastní vstup vždy segmentový, mírně stlačený záklenek; vázy na postranních pilířích se nedochovaly. Objekt sestává ze čtyř hlavních hmot (staveb) rozdílných objemů. Ústřední jednopatrová stavba hloubkové dispozice je završena sedlovou střechou se stylizovanými, mírně prolamovanými zděnými štíty. Plocha východního štítu je ve vrcholu zdobena centrálním reliéfem slunce s antropomorfní obličejovou maskou. K ústřední budově z obou stran přiléhají dva přízemní objekty s mansardovými střechami, které předstupují před její uliční průčelí. Prostor mezi postranními stavbami vyplňuje přízemní „veranda“ ukončená rovnou střechou. V severní pozici komplexu hmot je umístěna čtvrtá, dvoupodlažní budova s mansardovou střechou, jež méně zřetelně navazuje na kompoziční řešení objektu restaurace jako celku. Za hlavním restauračním objektem je směrem do zahrady orientována terasa s venkovním posezením, která již není součástí památky, stejně jako zmiňovaná zahrada a výše popsané oplocení s bránami. Rozdělení do čtyř hmot se plně uplatňuje u severovýchodního uličního průčelí, respektive čtyř fasád. Ty jsou dále horizontálně členěny jednotlivými profilovanými římsami: soklovou, kordonovou a korunní, přičemž spodní římsa korunního kladí přízemních staveb je situována ve stejné úrovni jako kordonová římsa severního patrového objektu (chceme-li křídla). Hlavní, předsazená průčelí dvou přízemních staveb spojených „verandou“ tvoří mírně vystupující rizality. Fasády jsou vertikálně členěny polosloupy, které určují rytmizaci okenních otvorů. V severní přízemní budově je z ulice Husovy umístěn vstup do restaurace. Nároží obou rizalitů jsou rovněž zdůrazněna dvojicí polosloupů – zploštělých, dosedajících na podezdívku. Nad korunní římsou popisovaných přízemních objektů vystupují nízké zděné štíty lichoběžníkového tvaru, ve středu s oválným půdním okénkem zdůrazněným profilovanou šambránou s klenákem. Štíty jsou v ploše prolamované, stejně jako horní úsek profilované římsy kopírující jejich tvar. Nároží ze severu přiléhajícího patrového křídla je vysazeno směrem do ulice a do malého, zděným oplocením uzavřeného dvorku mělkým rizalitem. Nároží uváděného křídla je zvýrazněno bohatší štukovou výzdobou za použití rozet na čtvercovém podkladu pod korunním kladím, vertikálně orientovaných kosočtverců mezi polosloupy a jemných girland v ploše kordonového předstupujícího kladí. Okenní otvory v přízemí jsou zdůrazněny profilovanými podokenními římsami a suprafenestrami ukončenými profilovanou nadokenní římsou. Plochy suprafenester jsou doplněny orámovanými ovály a obdélníky. Boční fasáda křídla je taktéž zvýrazněna rizalitem. Rovněž ostatní fasády restaurace Nové Slunce navazují svým architektonickým ztvárněním na výše popsaná uliční průčelí. Většinou atypicky řešená okna jsou pojata v barvě hnědé a bílé; u centrální budovy se uplatňují také okna oválná. Fasády jsou pojednány v kombinaci dvou světlejších odstínů béžové barvy. Na střechách je položena pálená keramická taška – bobrovka; hřebeny střech jsou kryty prejzy. Nad střešní roviny vystupují hladce omítané komíny. Komínové hlavy jsou ukončeny jednoduše profilovanými římsami. Interiér s velkou restaurací, sálem, výčepem, salonkem a provozními místnostmi je plochostropý, pouze prostor kuželny završují segmentové klenby do traverz. Budova restaurace (soubor hmot) je téměř v celém půdorysu podsklepena.