radnice

Radnice stojí přibližně uprostřed západní strany náměstí, na jižní straně ústí Švermovy (Svaté) ulice. Jedná se v jádře o poměrně velkou gotickou zděnou hladce omítnutou částečně podsklepenou původně patrovou nárožní budovu z 2. poloviny 14. století s velkou hranolovou nárožní věží na gotických arkádách z doby kolem roku 1400 s masivním zděným osmibokým jehlancem s terakotovými kraby a arkýřovou kaplí doloženou r. 1404, postavenou na obdélném půdorysu orientovanou kratší východní stranou do náměstí. Úprava věže s cimbuřím a arkýře v letech 1502 – 1520. Roku 1813, po požáru roku 1811, znovu přestavěno stavitelem Rottem průčelí do náměstí na dvoupatrové s vysokým pilastrovým kompozitním řádem, nad okny 1. patra ponechány 4 barokní erby – od leva: království Uherského, císaře Římského, království Českého a města Kadaně. Severní boční jedenáctiosé průčelí do ulice Jana Švermy (bývalé „Svaté“) je pozdně barokní z konce 18. století, uprostřed má mohutný prolamovaný štít se znakem města Kadaně v kartuši a poloviční štítek s jedním oknem při věži. Budova má sedlovou střechu s valbou nad průčelím do náměstí, kryta je pálenými raženými taškami napodobujícími prejzy, ale na straně do dvora sousedního domu čp. 185 má tzv. frankfurtské tašky z měděného plechu.