Pražská brána

Brána stojí na východním okraji někdejšího města, východně od kostela sv. Bartoloměje. Zdivo kamenné (hrubě upravené pískovcové kvádříky), neomítnuté. Stavba má podobu průjezdního hranolu o straně 9-10 m a výšce 12 m, dole rozšířeného nevysokým soklem z velkých kvádrů, jimiž jsou armována i nároží. Přízemí věže tvoří průjezd s plnou valenou klenbou, oba hrotité portály jsou vně prostě okosené a opatřené pravoúhlým trnožem. Venkovní, východní portál lemuje pravoúhlá vpadlina pro padací most, v jejíchž horních rozích se dosud nalézají obě dřevěné kladky. Průjezd býval mimo mostu uzavírán rovněž dvěma dvoukřídlými vraty za oběma portály, jak dosud dokládají dvě nadpražní břevna. Nad průjezdem jsou dvě plochostropá patra, spojená vnitřním dřevěným schodištěm. Obě podlaží osvětlují čtvercová okénka v pískovcových, vně okosených ostěních, pět v prvním patře a tři ve druhém patře, druhé z pater je nadto na východní straně opatřeno klíčovou střílnou. Interiér brány je v prvním patře přístupný půlkruhově sklenutým portálkem, dnes krytým sedlovou stříškou. K portálku stoupá recentní schodiště od západu, z pozemku dnešního muzea. Předmětem ochrany je brána - stavba a pozemek na st.p. 217.