poutní kostel Narození P. Marie

1) kostel 2) márnice 3) ohradní zeď s branou Kostel obklopený ze všech stran hřbitovem a ohradní zdí. Po jižní straně kostela stojí márnice. 1) kostel Centrální stavba čtvercové disposice, neorientovaná s presbytářem na jihu, s dvouvěžovým severním průčelím a kupolí nad lodí. Severní průčelí mohutné, konkávně prohnuté, rámované dvěma hranolovými věžemi, zakončenými bání s lucernou a cibulovitou věžičkou. V ose průčelí je sedlový portál, nad překladem zakládající deska se špatně čitelným latinským nápisem. Portál rámován dvojicemi pilířků s jónskými hlavicemi, nesoucími bohatě zalamovanou, rozštěpenou segmentovou supraportu. Do rozštěpení zasahuje znak hrabat Martiniců, který zároveň přesahuje přes spodní stěnu okna nad vchodem. Okno zakončeno odsazeným půlkruhovým obloukem, je rámováno šambránou s uchy a kapkami a zvýrazněným klenákem a dvěma volutami nad ním. Celou tuto střední část rámují konkávně vystupující dvojice mohutných pilastrů na společném soklu, nesoucí výraznou korunní římsu a trojúhelníkově zakončený štít s prohnutými křídly. Ve štítu nika se zdůrazněným zdvojeným klenákem a štukovým rámováním helmovitými pilastry. Nad nikou se segmentově zalamuje přepona trojúhelníkového zakončení štítu. Věže ustupují mírně do pozadí proti konkávně prohnutému průčelí, s nímž mají společnou korunní římsu. V části, která ji převyšuje, je velké okno stejného typu jako v průčelí, rámované šambránou s nárožními pilastry, nesoucími hlavní římsu s drapériovou římsou. V přízemí pravoúhlý vchod s uchy a kapkami, nad ním malé oválné okénko. Bočními portálky vchod do prostorů pod věžemi, odtud do obdélného vstupního prostoru za hlavním vchodem. Nad ním kruchta sklenutá českou klenbou a oddělená od lodi klenebním pasem. Po celém obvodu kostela na fasádě mírně zdůrazněný sokl, který vždy pod oválnými okny v přízemí sleduje prohnutím jejich tvar. Interiér – přísně symetricky členěn. Boky lodě polokruhově rozšířené, na každé straně jedno okno typu okna v průčelí, nad ním luneta. Po obou stranách oken portálek s uchy a kapkami, vedoucí šnekovým schodištěm na malé oratoře, otevírající se balustrádou v každém ze čtyřech rohů lodi, na severní straně vede schodiště zároveň na kruchtu a patra věží. Vedle portálků směrem k podélné ose dispozice stěny členěny dvojicí pilastrů s kompositními hlavicemi, nesoucími bohatě profilovanou římsou. Mezi pilastry nika pod drapériovou římsou. Prostor sklenut kupolí v ortogonálním obalu s lucernou a cibul. věžičkou. Klenební pás odděluje půlkruhově uzavřené presbyterium, v jeho bocích proti sobě na východě vchod od čtvercové sakristie, sklenuté křížovou klenbou a stejného prostoru kaple na západě, oba prostory osvětlovány z jihu v přízemí oválným oknem. Nad oběma vchody se balustrádou otevírají směrem do presbytáře mírně vystupující oratoře. V závěru presbytáře velké okno stejného typu jako v průčelí, po jeho stranách pod římsou po jednom oválném okénku. Vnější vzhled kostela stejně souměrný jako dispozice a interiér. Na jižní straně nad oválný okénkem v sakristii i v kapli velké zazděného okno stejného typu jako v průčelí. Boční zdi rovněž symetrické: okrajové části sakristie (na záp. kaple) a věž prolomeny v přízemí velkým oválným oknem, rámovaným šambránou s volutami a segmentovou římsou, nad ním okno typu z průčelí s drapériovou římsou. V poněkud zasunutých úsecích stěny mezi těmito prostory a půlkruhovou boční stěnou lodi po jednom zazděném pravoúhlém portálu s nohy a kapkami, nad ním nad sebou oválné okénko, pravoúhlé okénko a kruhové okénko. Okno v boční zdi lodi (typ průčelí) je v lisénovém rámu. Krovy hambálkové. 2) márnice Márnice oktogonálního půdorysu se stanovou střechou krytou bobrovkami a prejzy. Na západní straně vysoký portálek, zakončený odsazeným půlkruhovým obloukem s klenákem ve vrcholu, nad ním segmentová římsa. Fasády člení dole neuzavřené lisénové rámce, horní rohy rámů složitěji vykrajované. Bez soklu. Omítky hladké, štukové. Interiér – plochostropý s průběžným profilovaným pásem osvětlován dvěma kruhovými okénky v bocích a oválným okénkem ve východní zdi proti vchodu. Stěny s lisénovými rámy. Při jižní stěně zděná oltářní menza. 3) ohradní zeď s branou Zeď vymezuje kolem kostela (symetricky) skoro pravidelnou obdélnou plochu staršího hřbitova, pouze SV nároží tupě zkosené. Vystavěna z lomového kamene, ve V zdi několik opracovaných žulových bloků, tupoúhlé SV nároží zpevněno po celé výšce kvádry. Zeď má na S a V straně částečně opěrnou funkci z vnější strany. Vnější výška se pohybuje kolem 1,5 – 2 m, vnitřní pak kolem 1,2 m. Jižní úsek zdi má opěrnou funkci z opačné strany, výška zde menší. Na pultové koruně položeny vesměs větší ploché kameny, místy také cihly (západní strana). Na obou lících více či méně souvislé plochy hrubé omítky. Část vnitřního líce východní zdi uskočená. Ve vnitřním líci jižní zdi osazena náhrobní žulová deska srdcovitého tvaru s vyrytým nápisem a motivem lebky. Na severní straně hlavní brána se čtyřbokými pilíři, členěnými lisénami a fabionovou římskou, stříšky ploché stanové z bobrovek zdobí žulové vázy; pod hrubou omítkou pilířů štuková s nátěry; vrata novodobá. Při okrajích jižní zdi prosté průchody na nový hřbitov (v boku východního zazděný kamenný podstavec pro kříž).