pomník Mistra Jana Husa

Pomník se nachází západně od budovy Husova sboru na travnaté ploše Husova náměstí, které je lemováno stromy. Je obklopen tisy, dosahujícími výšky soklu. Výška sochy je přibližně sedm metrů. Sokl má pravoúhlý půdorys a výšku jeden metr. Nápisy ani signatura nejsou kvůli vegetaci rozeznatelné, pouze na severní straně soklu byl identifikován nečitelný nápis, provedený typicky bílkovským písmem. Podle literatury se jedná o tento text: "STROM BLESKEM ZASAŽENÝ, KTERÝ NAVĚKY HOŘEL - 1914". Sokl i socha Mistra Jana Husa byly vytvořeny z pískovce, který byl za okupace v roce 1941 rozřezán do kvádrů a opětovně sestaven. Dodatečné spoje jsou jasně patrné a mírně narušují celkové působení sochy. Povrch kamene je opracován vrypy, způsobem pro Bílkovo sochařství velmi typickým. Mistr Jan Hus je zpodobněn stojící, figura je spirálovitě vytočena směrem doprava. Odvrací se tak od stylizovaných plamenů, které vycházejí z pravé dolní části postavy a hadovitě ji obtáčejí až k úrovni rukou. Útrpný výraz, kterým figura působí, je nejzřetelněji naznačen v obličejové části. Hlava mučedníka je vytočená vpravo a mírně stočená k nebi, oči jsou zavřené. Pravou ruku má předsunutou před trup a vloženou na levé rameno. Levou rukou výrazně ochranným gestem svírá knihu. Hus je oděn ve splývavý, náznakově podaný plášť, který svým organickým pojetím budí dojem kmenu stromu. Profilace pláště, patrná na původním modelu, zanikla zřejmě při rozřezání objektu. Předmětem ochrany je socha Mistra Jana Husa.