pomník - menóra

Pietní hřbitovy a objekt krematoria jsou situovány v jižní části Hlavní pevnosti v prostoru Bohušovické inundační kotliny. Areál krematoria zahrnuje kromě stavebních objektů hodnotné sadové úpravy tvořící nedílnou součást kulturní památky. Podél některých přístupových komunikací jsou vysázeny stromořadí a další volně rostoucí keře. Chodníky z kamenných desek jsou koncipovány v pravoúhlém rozvrhu. Solitérní objekt sochařského díla s názvem „Memora“ představuje sedmiramenný svícen. Skulptura je umístěna volně v ploše parcely ve střední partii a u jihovýchodní hranici areálu, jihozápadním směrem od objektu krematoria. Jedná se o monumentální dílo složené z kamenných bloků šedomodré žuly. Pracující se zjednodušeným tvaroslovím a rozdílnou povrchovou úpravou (kontrast hladkého a hrubého povrchu). Kompaktní hmota ve tvaru poloviny válce osazeným tečnou na nízkém soklu. Plocha půlkruhů je profilována do tří pásů soustředných půlkruhů a jedním svislým pruhem probíhajícím od terénu ke středu – k hraně pomníku.