pohřební kaple rodiny Schmidtů

Kapli zasvěcenou Svatému Kříži nechala v roce 1888 vybudovat Marie Schmidtová, vdova po JUDr. Zdenko Schmidtovi, na památku zesnulého manžela a dcery Valérie. Do hrobky pod kaplí byli postupně pohřbíváni i další členové rodiny a z kaple se tak stala pohřební kaple rodiny Schmidtů. Samostatně stojící neogotická zděná omítaná kaple je vybudována na obdélném půdoryse s nízkým a hmotově subtilnějším pětibokým závěrem orientovaným k jihozápadu. V ose severovýchodního vstupního průčelí je představena mohutná hranolová věž, v níž je prolomen vstup s kamenným ostěním se záklenkem tvaru lomeného oblouku. Obdélné dvoukřídlé dřevěné dveře jsou v horní polovině v místě odnímatelných dřevěných výplní opatřeny kovanými mřížemi. Nad kamenným překladem je v záklenku osazeno hrotité okno spojené skosenou špaletou se vstupem. Okno je zdobeno čtyřlaločnatou kružbou se dvěma trojlisty s vitráží. Ke vstupu vedou tři zužující se kamenné stupně. Zvonové patro věže prolomené ze tří stran hrotitými okny ve skosených špaletách je oddělené profilovanou kordonovou římsou krytou dvěma řadami bobrovek. Na profilované korunní římse spočívá na každé straně ořímsovaný trojúhelníkový štít s reliéfem latinského kříže s jetelovým zakončením břeven. Jehlancová střecha věže je pokryta plechem a završena dekorativně zpracovaným kovovým řeckým křížem. Boční stěny jsou prolomeny dvojicí hrotitých oken ve skosených špaletách spočívajících na průběžné skosené podokenní římse. Okna člení dřevěný prut na dvě pole kružby zakončená jeptiškou, ve vrcholu má dřevěná kružba tvar čtyřlaločnaté kružnice. V nárožích a meziokenních polích jsou umístěny jednou odstupňované hranolové opěrné pilíře. Nižší stejně tvarované opěráky člení také pětiboký presbytář prolomený ve třech středních stěnách hrotitými okny osazenými ve skosených špaletách. Presbytář kryje stanová plechová střecha spočívající na profilované korunní římse. Totožně profilovaná korunní římsa lodi nese valbovou střechu krytou eternitem. Jednolodní prostor kaple je zaklenut dvěma poli žebrové křížové klenby s lunetami. Žebra hruškového profilu vybíhají ze zdvojených konzol. Z presbytáře odděleného vítězným obloukem vede točité kamenné schodiště do prostoru podzemní hrobky uzavřené železnými dveřmi. Před oltářem je na zemi umístěna kamenná krycí deska hrobky s kovovými madly. Zbylý povrch podlahy tvoří kamenná dlažba. Jako první byli v hrobce uloženi JUDr. Zdenko Schmidt se svou dcerou Valerií (pamětní mramorová deska se jmény je umístěna pod parapetem západního okna lodi). Oba byli do hrobky v tichosti převezeni 10. prosince 1888 ze hřbitova v Krásné Hoře, kde byli v březnu téhož roku pohřbeni. V roce 1914 zde byl po svém návratu z Ameriky pochován bývalý majitel panství JUDr. Jaroslav Schmidt (pamětní mramorová deska se jménem pod parapetem východního okna lodi). Mezi další členy rodiny uložené v rodinné hrobce patří vdova Marie Fučíková-Schmidtová, baronesa z Grünhoffu, poslední majitel velkostatku JUDr. Jaroslav Schmidt, stavitel Ing. Robert Schmidt a jeho sestra malířka Berta Bártová rozená Schmidtová (matka historicky prvního olympionika z Vysočiny Zdenka Hynka Bártů). Ostatní pamětní desky se jmény členů rodiny se nedochovaly, v západní stěně lodi se nachází pouze otvory pro jejich upevnění.