pivovar

Volně stojící zděná omítaná jednopatrová budova situovaná poblíž severovýchodního nároží zámku u vjezdu do areálu a z východu sousedící s hospodářským dvorem. Stavba sestává ze tří částí spojených do obdélného půdorysu orientovaného podélnou osou ve směru SZ-JV a příčnou vestavěná do svahu. Střechy jsou sedlové, oddělené požárními štíty, severozápadní a střední část pokryta bobrovkami, jihovýchodní eternitovými šablonami. Základní funkční sestava se skládá z pivovaru a sladovny. Ve střední části je varna, ke které ze severozápadu přiléhá obytná část se sklepy (patrně spilka) a z jihovýchodu připojena sladovna (s humnem, sýpkovými patry a patrně i hvozdem). Ležácké sklepy se nachází v sousedící části hospodářského dvora. Objekt je vystavěn z lomového kamene s menší či větší příměsí cihel či s cihelnými dozdívkami. Fasády jsou v dochovaném stavu hladké, členěné pouze korunní římsou, místy patrný mírně předstupující sokl. Severozápadní část (s bytem v patře a spilkou v zahloubeném přízemí) o 2x5 osách, má většinou na výšku obdélné otvory se zděným ostěním a dochovanými historickými výplněmi (rámcově druhá pol. 19. stol.), v jednom okně na jihozápadní straně tesařské ostění a patrně starší okno (první pol. 19. stol.), dále pak tři trojdílná větší okna (zřejmě z první pol. 20. stol.). Vstupní otvory na výšku obdélné s kamenným, zděným či tesařským ostěním. Hlavní vstup ve střední ose přízemí má hladké kamenné ostění a dřevěné dvoukřídlé dveře (asi kol. r. 1900). Ve štítovém průčelí kamenný obdélný portálek s uchy, obvodovou lištou a vysekanou datací v nadpraží do r. 1774. Štít trojúhelný, nadvýšený nad úroveň střešního pláště a se zbytky krytí pomocí tašek bobrovek. Původně byl snad štít volutový, dnes hladký trojúhelný, ve střední ose s čtvercovým okénkem a nad ním ještě oválný větrací otvor. Ve střeše dvě řady vikýřů typu volské oko, na severovýchodní straně navíc dvě komínová tělesa. Střední část obsahující varnu je pětiosá. Okenní otvory pravoúhlé, většinou na výšku obdélné s dřevěnými výplněmi různého stáří (převážně druhá pol. 19. až poč. 20. stol.). V krajní ose jihozápadního průčelí široký vstup s dvoukřídlými vraty, ve čtvrté ose pak vstup s kamenným portálkem s obvodovou lištou. V páté krajní ose dodatečně cihlami zazděný velký obloukem klenutý otvor a v jeho zazdívce malé segmentem ukončené okénko s výplní za lícem zdiva. Sedlová střecha sevřená z obou stran nadvýšenými požárními štíty je v obou pultech opatřena pásovým pultovým větracím vikýřem a v hřebeni ještě sedlovým větracím vikýřem. Ve středu hřebene zbytek plechové korouhve, v jihovýchodní části při hřebeni vystupuje komínové těleso. Jihovýchodní část, která sloužila ke sladování je pětiosá. Okenní otvory pravoúhlé, převážně na výšku obdélné. V přízemí jihozápadního průčelí dva vstupy s kamenným ostěním s lištou. V patře severovýchodního průčelí novodobé šestitabulkové výplně za lícem. Jihovýchodní štítové průčelí je bez otvorů a završeno hladkým trojúhelným štítem, který má ve střední ose malé okénko s klenutým nadpražím a nad ním ještě oválný větrací otvor. Ve střeše dvojice trojúhelných větracích vikýřků.