pavilon

Pavilon, řešený hmotově i architektonickou výzdobou v čistém neoklasicistním duchu, je solitérní stavbou kruhového půdorysu, situovanou v městském parku (Smetanových sadech). Původně byl pavilon určen pro dřevěné sousoší Obránce od sochaře Heinricha Rochlitze. Základem konstrukčního řešení stavby je osm sloupů, vynášejících výrazně vysazenou římsu a kaskádovitě modelované kopulové zastřešení, lemované atikou zdobenou motivy festonů a rozet. Sloupy jsou v horní třetině kanelované. Římsa je vespod při vnějším okruhu lemována řadou mutulů, při vnitřním kazetami. Vyjma vstupu vyplňuje vespod prostor mezi sloupy nízké plné zděné zábradlí (parapet). Volná pole mezi sloupy, nad parapety, jsou vyplněna novodobými dřevěnými okny (s dveřmi na západní straně). Stávající výplně jsou velmi volnou variací na původní. Původní výplně byly mimo jiné ve vrcholu bohatě řezbářsky zdobené, což dokládají dobové snímky objektu. Podlahu pavilonu donedávna tvořila betonová mazanina vyspádovaná od středu k okraji. Do středu podlahy byl postaven nízký obdélný teraccový fundament; dnes podlaha prkenná. Stavbu z vnějšku lemuje úzký chodníček, vyskládaný z drobné kamenné mozaiky. Chodníček je ohraničen žulovými obrubníky. Stavba byla, a opět znovu je, osvětlena řadou svítidel, umístěných v kazetách podhledu římsy.