pamětní kámen

Pamětní kámen připomínaný k založení lesa, datovaný rokem 1817, se nachází ve směru z obce Šárovcovy Lhoty do osady Mezihoří (dále ve směru Podhorní Újezd a Vojice) u komunikace po pravé straně nedaleko sochy sv. Jana Nepomuckého. Památka se nachází na rozhraní dvou pozemkových parcelních čísel a dvou katastrálních území, poz. parc. č. 2383 (k. ú. Mlázovice) a poz. parc. č. 595/1 (k. ú. Šárovcova Lhota). Pamětní kámen je částečně zapuštěný v lesním terénu (cca 25-30 cm), jeho výška nad terénem činí 85 cm, šíře kamene 45 cm, tloušťka 15 cm, je hrubě opracovaný, v horní části oblý. Na čelní straně (ve směru ke komunikaci) je vytesán devítiřádkový text pravděpodobně frakturou s prvky humanistické minuskuly, pod ním uvedeno vročení 1817. Zadní strana hraničního kamene bez nápisu, hrubě tesaná. Materiál šedookrový pískovec pravděpodobně z místního lomu. Uvedená památka podle našeho mínění patří spíše do okruhu tzv. pamětních kamenů, vročení na kamenu uvedené se vztahuje k r. 1817 a k založení lesa v této lokalitě. Nejedná se tedy plně o hraniční kámen, i když tuto funkci kámen také částečně plní, neboť jeho umístění po geodetickém zaměření NPÚ ÚOP v Josefově je v současné době na hranici výše uvedených katastrů i parcelních čísel. Na císařském povinném otisku mapy stabilního katastru obce Šárovcova Lhota (Lhotta Scharowes) a obce Mlázovice (Mlasowitz) je hranice obou katastrů zřejmá, kdy oba mapové podklady Šárovcovy Lhoty a Mlázovic zobrazují stav před polovinou 19. století (viz htttp://archivnimapy.cuzk.cz). Pamětní kámen je umístěn na lesních pozemcích patřících v této době k hořickému nadačnímu panství. Naopak hraniční kameny a mezníky patří mezi topografické terénní památky, které jsou významným dokladem vlastnických poměrů a historického vývoje krajiny. Nejjednodušší z hraničních kamenů bývají opatřeny jen ozdobně vytesaným pořadovým číslem či iniciálou panství, na starších kamenech bývají také iniciály majitelů panství, významnější kameny bývají často označeny letopočtem.