památník posledních bojů druhé světové války

Památník konce 2. světové války se nachází v polích asi 1 km severně od Milína a stejně daleko východně od Slivice, nedaleko státní silnice Praha - Strakonice, na nízkém pahorku, jen nevýrazně převyšujícím okolní terén. Základnu památníku tvoří nevysoká uměle navršená terasa ve tvaru komolého jehlanu o nepravidelné pětiúhelné základně. Zešikmené stěny terasy i její horní plocha jsou obloženy pravidelně opracovanými žulovými deskami. Přístup na terasu je od V. krátkým jednoramenným žulovým schodištěm o stejněm sklonu jako stěna terasy. Vrcholová plošina terasy měří v ose S - J asi 20 m. Vlastní skulpturální kompozici, postavenou v ose nástupního schodiště, tvoří dva nestejně vysoké obelisky, každý sestavený ze tří velkých monolitických kvádrů liberecké žuly. Obelisky jsou do sebe symbolicky jakoby zakousnuty. Vnitřní stěny obou pylonů jsou hladce otesány a leštěny, ostatní strany jen hrubě otesány špičákem. Severní, asi 11 m vysoký obelisk, má v dolní a horní předstupující části čtyři pravoúhlé hluboké zářezy na způsob kanelur, střední ustupující část je hladká. Nižší jižní, asi 10 m vysoký obelisk, má stejně profilované tři výžlabky ve střední předstupující části, dolní i horní díl pylonu jsou na vnitřní straně hladké. Východně před oběma obelisky je umístěna na terase na nízkém zešikmeném soklu žulová (nikoli bronzová, jak uvádí starší dokumentace) deska s vyrytým datem zdejší bitvy - 11.V.1945. Při sv. okraji terasy jsou umístěny tři monolitické hranolové kvádry obdélného půdorysu, max. výšky 0,5 m, shora šikmo zkosené z hrubě špicované žuly. Okolí památníku je parkově upraveno s mladými jehličnany a listnatými keři. Předmětem ochrany je: památník se skulpturální kompozicí a terasou a k němu náležející pozemek.