palác Lucerna

Palác Lucerna je na protáhlé parcele mezi ul. Vodičkovou a Štěpánskou.Stavba probíhala ve třech etapách,na první se podílel stav.J.Čámský v l.1907-11,druhou započal B.Koráb,na nějž navázal D.Hnídek. Spolupráce s firmou Skorkovský (zde působil i ing. S. Bechyně).Stavební práce pokračovaly i po smrti ing.Havla podle arch.J.Bezecného do r.1929. Na parcele byl nejprve rovnoběžně s ul. Vodičkovou situován sedmipodlažní trojtraktový dům propojený schodišťovým krčkem s rovnoběžnou dvoutraktovou budovou se sálem přes 3. a 4.nadzemní podlaží.Nejvýznamnějším prostorem se stal tzv.Velký sál,nad ním probíhá pasáž lemovaná jednotraktovým čtyřpodlažním a dvoutraktovým pětipodlažním křídlem.Na konci je sedmipodlažní dvoutraktová budova rovnoběžná se Štěpánskou ul.V posledním podlaží jsou ateliéry se zkosenými prosklenými částmi.Pasáž s prosklenou sedlovou konstrukcí z oceli r.1946 nahrazenou sklobetonovým stropem.Ploché střechy při Štěpánské ul. a přilehlých dvorních křídel tvoří členité pochozí terasy s prolamovaným zábradlím a schodišti.Dům propojen pasáží,ve 20.l.20.st. propojen s pasážemi sousedních objektů.Hl. průčelí do Vodičkovy ul. bylo s výjimkou parteru navrženo jako symetrické osmiosé,členěné po stranách průběžnými arkýři a balkony. Jednoduchá atika má uprostřed tympanon.Sedlovou střechu prolamují ateliérová okna.Dekorativní sochařskou a štukatérskou výzdobu prováděl V.Prokop,předpokládá se i arch.O.Polívka.Na secesní dekor.fasády navazuje jemný filigrán kovových rámů výkladců v pasáži. Ten přechází směrem do nitra budovy postupně v plastičtější barokizující formy ve štuku,které se uplatňují zejména na schodišti ve střední části a v interiérech biografu,Velkého sálu a Mramorového sálu.Sedmiosé průčelí do Štěpánské ul. odráží dobu vzniku,odstup od 1.etapy způsobil zjednodušení a zvýraznění konstrukce na úkor dekoru.Pro zachování jednoty celku byla fasáda obdobně plasticky prolamována arkýři a balkony.Velkoplošná okna v mezaninu a výkladce v přízemí včetně osového vstupu do pasáže dotvořily celek.Nad vstupem je sklobetonová markýza se zavěšenou lucernou. /podle UPP, ed. R. Baťková, Academia, Praha 1998/