Okresní dům

Patrový řadový dům v nárožní poloze se sedlovou střechou krytou dvojitě kladenými bobrovkami. V severní části střechy je malá lomenice s valbovou střechou, na západní straně se do hlavní střechy kolmo napojuje další sedlová část se štítem. Východní vstupní průčelí je pětiosé, střední osa náleží vstupu, je zvýrazněna střešním vikýřem s dvojicí okének a valbovou stříškou. Čtyři osy otvorů jižní části domu mají pravidelné rozestupy, meziokenní části jsou pojednány hrubší omítkou v šedé barvě. Nadokenní a podokenní partie je mírně zapuštěná, opatřená hladkou omítkou ve světle žluté barvě, nad okny je provedena drobná vlnka červené barvy, stejná vlnka lemuje hranu půlkruhově zakončeného vstupního otvoru. Obdobně je řešena západní část severního průčelí, která má jednu okenní osu. Nárožní část domu je v obou průčelích vizuálně oddělena okapními svody a nepatrně vysazeným objemem prvního patra. Okna přízemí jsou zasazena do šedé hrubé omítky, nad okny přízemí probíhá římsa s červenou vlnkou. Římsa nese mírně předstupující objem prvního patra, okna jsou z obou stran posunuta blíže k nároží, samotné nároží mezi okny je zvýrazněno vpadlým polem hladké žluté omítky s červenou ornamentální kresbou. Pod římsou rovněž probíhá červený ornamentální pás. Průčelí je po celém obvodu ukončeno profilovanou korunní římsou, na kterou nasedá výrazně předsazený okraj střechy. Dvorní průčelí domu není nijak architektonicky členěno. Co se týče výplní otvorů, původní okna byla vyměněna za plastová v bílé barvě, rovněž původní vstupní dveře se nedochovaly, současné vstupní dveře jsou dvoukřídlé dřevěné z drobných profilů, zadní dveře na dvůr plastové bílé. Půdorys domu je v podstatě obdélný, s delší stranou orientovanou ve směru S-J. K vlastnímu domu přiléhá na severozápadní straně přízemní trakt skladu a garáže, přístupné vraty z ulice 5. května. Plochá střecha tohoto přístavku tvoří terasu přístupnou ze severního bytu v prvním patře, parapetní zídka do ulice je omítaná shodně s průčelím. Ostatní strany terasy jsou obehnány kovovým zábradlím.