ocelový most

Ocelový příhradový most o délce cca 20 m a šířce 4,3 m se spodní mostovkou, osazený na zděných nábřežních pilířích šířky 5,1 m a hloubky 2,5 m. Konstrukce z plávkové oceli je sestavena ze dvou ocelových nýtovaných nosníků výšky 1,7 m, o 12 příhradových polích, a uložena na ocelolitinových deskových ložiskách. Mostovku tvoří příčníky z válcovaných I profilů, které nesou podélné úhelníky, do nichž jsou pokládány napříč ocelové úhelníky střechovitě jeden vedle druhého. Její pochozí plochu tvoří chodník z asfaltového betonu na štěrkové drti. Zábradlí z ohýbané pásoviny je v jednotlivých polích přinýtováno. Výplně jeho polí tvoří sled vysokých oválů s kruhy uprostřed. Spoje konstrukce jsou nýtované, krycí nátěr šedý, novodobý. Na konstrukci je přinýtován firemní štítek s reliéfním nápisem: Pražská mostárna / filiálka / První česko-moravské továrny na stroje v Praze / čís.1882. V pravém rohu vročení: 1901. Opěrné pilíře jsou vyzděné z lomového kamene, s nárožím zpevněným pískovcovými kvádry, kamenné úložné kvádry jsou osazeny pod ložisky. Křídla mostu jsou rovnoběžná, vyzděná z lomového kamene, římsy jsou provedeny z kamenných desek. Most je opticky zakončen 4 kamennými čtyřbokými pilířky s kvádrovou patkou a hlavicí, zakončenou plochým jehlancem. Mladším doplňkem je prodloužení zábradlí podél komunikace jižním směrem.