nájemní dům Franze Pawlu

Rohový 2. patrový nájemní dům, jenž má dva samostatné vchody. Jeden situovaný do ulice Drobného a druhý do ulice Antonína Slavíka. Do ulice Antonína Slavíka je dům členěn 2+2+2+2+2 okenními osami. V přízemí ve třetí ose pravoúhlý vstup s dvoukřídlými dřevěnými dveřmi s ornamentálními řezbami. Nad pravoúhlým nadpražím kruhový nadsvětlík, lemovaný profilovanou šambránou a vyplněný hranolovým podstavce zdobeným volutovým ornamentem a maskaronem. Na podstavci osazena dekorativní váza. Nadsvětlík lemují konzoly s kapkami, které nesou zvlněnou konvexně konkávně zprohýbanou dekorativní konzolu balkonu. Konzola je zdobena mřížkovým nebarokním ornamentem, akantem a kartuší. Na bočních volutách motiv penízků. Přízemí s pásovou bosáží, lemující pravoúhlá okna půlkruhově zaklenutá. Na okny se pásová bosáž sbíhá do podloženého klenáku. Pásová bosáž proložena průběžnou profilovanou římsou. Kordónová římsa odděluje 1. a 2. patro, kde v 1., 3. a 5. ose je situován balkón. Dva krajní jsou pravoúhlé a centrální půl elipsový konvexně vydutý. Balkony ukončeny zábradlím z dekorativně pojednaných geometrických útvarů. Kolem oken profilovaná šambrána přetažená volutovitou vlnkou, mezi okny vegetabilní závěs. Voluty propojují obě patra, spojením s konvexním balkonem zdobeným mřížkovým ornamentem, volutami, kartuší s andílčí hlavičkou. Profilovaná římsa nese kovové dekorativní zábradlí. Vstup na balkon ve 2. patře je lemován profilovanou šambránou přeťatou volutovou vlnkou, při okrajích šambrány vystupují maskarony. Nad okny úseky volutovitě zalomených říms, v jejichž styku se nachází ženská hlava a nad ní mušle. Plocha kolem oken v nárožním rizalitu lemována pásovou bosáží a rámována profilovanou šambránou. Plocha rizalitu vymezena pilastry s korintskou hlavicí. Okna jsou řazena v pruzích. Krajní osy vždy se shodnou profilací. Střední plocha zdobena pásovou bosáží. Okna řazena ve svislých pruzích pravoúhlá, v 1. patře lemována profilovanou šambránou s motivem penízků, v suprafenestře zatočené voluty se středu se ženskou hlavou, nad okny rovné profilované římsy. V parapetu volutové konzoly nesoucí římsu, motiv mušle v kartuši. Okna 2. patra rámována profilovanou šambránou s ušima, z nich spadá vegetabilní závěs. Pod okny stočené voluty. V centru suprafenestry mušle, v okrají voluty. Nad okny římsa ze dvou stočených volut sbíhajících se ve středu, kde vložen listovec. Centrální osa vymezená pilastry s korintskou hlavicí. V 1. patře vstup na balkon s pravoúhlými dveřmi půlkruhově zaklenutými lemovanými profilovanou šambránou s ušima a motivem penízků. V souběhu šambrán osazena mušle. Balkon 2. patra na volutových konzolách, zábradlí kovové s mřížkovým ornamentem. Vstup na balkon zdoben profilovanou šambránou s motivem penízků, vegetabilním závěsem, kapek a volut. V suprafenestře kartuš ženskou hlavou, završená dvěma profilovanými křídly volutovitě zatočené římsy a centrální půlkruhovou římsou. Fasádu ukončuje profilovaná římsa, jež nese kladí zdobené nad centrální a dvěma krajními osami pravoúhlými útvary s kartuší, mezi nimiž jsou triglyfy a metopy, zdobené kapkami. V mezipolích je kladí zdobeno ležatými oválnými slepými volskými oky rámovanými profilovanou šambránou s volutou a závěsy, ohraničené volutovými konzolami. Podstřešní profilovaná konzolová římsa nese atiku, v níž se rytmicky střídá balustrové zábradlí s vyzděnými plocha s pravoúhlými vystouplými plochami se svislými útvary opatřenými kapkami a kruhovými terčíky. Střecha polovalbová, střešní krytina pálená taška. Nad nároží komolá jehlanová stříška, krytá plechem.