nájemní dům Františka Pawlu

Jedná se o monumentální tříkřídlou čtyřpatrovou budovu osové kompozice (typu „hof“), s nádvořím a převýšeným, o patro vyšším centrálním rizalitem, postavenou na půdorysu ve tvaru ?. Je složena z pěti dispozičně samostatných celků: východní část (dříve p. č. 931/1) s adresou Jiráskova 544/59; severovýchodní část s nárožní věžicí (dříve p. č. 931/2) s adresou Jiráskova 50/61 a Konečného náměstí 50/1; severní část s převýšeným rizalitem (dříve p. č. 931/4) s adresou Konečného náměstí 541/2; severozápadní část s nárožní věžicí (dříve p. č. 931/5) s adresou Konečného náměstí 542/3; západní část (dříve p. č. 931/3) s adresou Čápkova 543/48. Východní průčelí - Východní průčelí domu (v Jiráskově ulici) je třináctiosé, přičemž 1., 7. a 13. osu, tvoří rizality. Jednotlivé osy jsou rytmizovány následovně: 1 [mělký rizalit] + 2 + 1 [lodžie a vstup do domu] + 2 + 1 [mělký rizalit] + 2 + 1 [lodžie] + 2 + 1 [mělký rizalit s balkony a věžicí]. Fasáda postupně snižujícího se suterénu je vyplněna hladkou omítkou. V úrovni chodníku je prolomena osmi sklepními okny s umělecky zpracovanými kovovými mřížemi (1. až 3. osa, 5. až 9. osa), třemi sklepními průduchy (10., 12. a 13. osa), vstupními dveřmi do domu (4. osa) a sklepními dvířky (11. osa). Okna jsou dvoudílná. Fasáda přízemí je do poloviny výšky vyplněna omítkou s jemnou texturou, od poloviny výšky pak pásovou rustikou. Od suterénu je oddělena trnožní římsou, tvořenou výžlabkem a oblounem. V jednotlivých osách je prolomena dvanácti okny (v 1., 7. a 10. ose širšími), která jsou orámována podokenními římsami s kapkami a nadokenními osovými profilacemi se stylizovanými florálními jazyky. Okna jsou dvoudílná (v 10. ose je okno třídílné), se světlíky. Ve 4. ose se nachází portálový vstup do domu [Jiráskova 544/59] se třemi schody a kanelovaným ostěním, v 10. ose pak shodný portál okolo okna. Patky se ze stran obloučkovitě zvedají z trnožní římsy. Hlavice jsou zakončeny kružnicemi se snítkami vavřínu. Vstupní dveře, opatřené mříží a nadpražním štítkem, jsou dvoukřídlé, s prosklenou výplní a světlíkem. Fasáda prvního patra je vyplněna pásovou rustikou, která pokračuje z přízemí. V jednotlivých osách je prolomena deseti okny (v 1. a 7. ose širšími), která jsou orámována podokenními římsami, čabrakovými parapety s kapkami a nadokenními osovými profilacemi se stylizovanými florálními jazyky. Ze stran je spínají oblé svislé pruty s talířovitě vytvarovanými patkami, z nichž do pásového ostění prorůstají vavřínové ratolesti. Meziokenní prostor vyplňují kruhové háčky se stuhami, vavřínovými listy a mašlemi, které jsou zavázány do tvaru houslových klíčů. Okna jsou dvoudílná, se světlíky. Ve 4. a 10. ose se pak nacházejí lodžie se vstupy do bytů, jejichž prostor je vymezen balkony s umělecky zpracovanými kovovými zábradlími. Elipsovitá ostění, jež se ze stran obloukovitě zvedají z patkových kružnic, jsou z vnitřních stran kanelovaná. Vstupní dveře jsou jednokřídlé, se čtyřmi prosklenými výplněmi a třemi světlíky. Ve 13. ose se naopak nachází balkon se vstupem do bytu. Podesta, jež pravoúhle vybíhá před líc fasády, je vymezena podobným kovovým zábradlím. Podpírají ji obarvené kovové konzoly s motivy penízků. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé, s prosklenou výplní a světlíkem. Fasáda druhého patra je hladká. Od prvního patra je oddělena profilovaným vlysem, v němž se střídají bukraniony, překřížené planoucí pochodně, květinové ozdoby a maskarony tzv. Zelených mužů, spojené dohromady kruhovými háčky se stuhami a mašlemi. V jednotlivých osách je prolomena deseti okny (v 1. a 7. ose širšími), která jsou orámována podokenními římsami, čabrakovými parapety s kapkami a nadokenními osovými profilacemi se stylizovanými florálními jazyky. Ze stran je spínají oblé svislé pruty z listoví a kapky. Suprafenestry zdobí zženštilé maskarony, květinové lyry a svázané festony vinné révy. Ve 13. ose je podobný maskaron, ovšem bez lyry. Meziokenní prostor vyplňují plastické plochy zdobené čabrakami, jež vybíhají do třetího patra. Ve 13. ose je navíc vyšší podélný pás s kanelurami. Okna jsou dvoudílná, se světlíky. Ve 4. a 10. ose se pak nacházejí lodžie se vstupy do bytů, jejichž prostor je vymezen balkony s umělecky zpracovanými kovovými zábradlími. Svislá ostění, jež se ze stran obloučkovitě zvedají z patkových kružnic, jsou ve vrcholech podpírána obarvenými kovovými konzolami s motivy penízků. Vstupní dveře jsou jednokřídlé, se čtyřmi prosklenými výplněmi a třemi světlíky. Ve 13. ose se naopak nachází balkon se vstupem do bytu. Podesta, jež pravoúhle vybíhá před líc fasády, je vymezena podobným kovovým zábradlím. Podpírají ji obarvené kovové konzoly s motivy penízků. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé, s prosklenou výplní a světlíkem. Fasáda třetího patra je hladká. V jednotlivých osách je prolomena deseti okny (v 1. a 7. ose širšími), která jsou orámována podokenními římsami, čabrakami s kapkami a nadokenními osovými profilacemi se stylizovanými florálními jazyky. Ze stran je spínají oblé svislé pruty z listoví. Suprafenestry zdobí prázdné segmentové rámce s postranními kružnicemi. Meziokenní prostor vyplňují plastické plochy zdobené čabrakami, jež vybíhají z druhého patra. Ve 13. ose je navíc nižší podélný pás s kanelurami. Svislé plochy v 1. a 13. ose krášlí tvarované štítky, lemované listy vavřínu. Objevuje se také motiv překřížených holí, z nichž jedna je zakončena piniovou šiškou, druhá ovinutá hady. Pod štítky jsou na kroužcích i stuhách zavěšeny kruhové medailóny s profily ženských hlav, jejichž vlasy jsou zkrášleny květinami a krky perlovými náhrdelníky. Stuhy s květinovými ozdobami a mašlemi jsou ve spodu zavázány do tvaru houslových klíčů. Ostatní osy pak zdobí maskarony lvů. Svými rozevřenými čelistmi se zakusují do kroužků, na nichž jsou zavěšeny stuhy s vavřínovými ratolestmi. Pod nimi následují malířské palety se štětci a svitky, které se střídají s torzy ženských poprsí s úhelníky a obkročáky. Dále pak pokračují štítky se znaky trojúhelníků a kružidel. Svislé plochy ve spodu zakončují palmové ratolesti. Jedná se o velmi působivé girlandové reliéfy. Okna jsou dvoudílná, se světlíky. Ve 4. a 10. ose se pak nacházejí lodžie se vstupy do bytů, jejichž prostor, který segmentově vybíhá před líc fasády, je vymezen balkony s umělecky zpracovanými kovovými zábradlími. Na podestových římsách, zdobených olivovými ratolestmi, jsou umístěny maskarony Gorgon. Uťaté hlavy Medus jsou omotány hady a na temenech jim sedí sovy. Svislá ostění, jež se ze stran obloučkovitě zvedají z patkových kružnic, jsou ve vrcholech zalomena. Vstupní dveře jsou jednokřídlé, se čtyřmi prosklenými výplněmi a třemi světlíky. Ve 13. ose se naopak nachází balkon se vstupem do bytu. Podesta, jež pravoúhle vybíhá před líc fasády, je vymezena podobným kovovým zábradlím. Podpírají ji obarvené kovové konzoly s motivy penízků. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé, s prosklenou výplní a světlíkem. Fasáda podkroví je hladká. Od třetího patra je oddělena zdvojenou římsou, na níž se mezi 2. a 12. osou střídají profilované kruhové medailóny. Nadnášeny jsou stylizovanými křídly a kolem dokola ozdobeny girlandami, snítkami vavřínu a mušlemi. Výjevy v medailónech lze typologicky rozdělit do několika skupin, které se shodují s atributy některých Múz, popřípadě s další alegorickou symbolikou: 1 a - tři heraldické štítky uspořádané 2-1 - 1 aa - tři heraldické štítky uspořádané 1-2 - 1 b - polopostava ženy držící květinovou lyru - 2 a - polopostava ženy držící svitek a rydlo - 2 b - polopostava ženy se zdviženým ukazovákem pravé ruky - 3 a - polopostava ženy se závojem, gloriolou, kyticemi a sepjatýma rukama - 3 b - polopostava ženy se závojem, kyticemi a rozepjatýma rukama - 4 a - polopostava ženy hrající na harfu - 4 b - polopostava ženy hrající na tamburínu - 5 a - polopostava ženy držící zrcadlo - 5 b - polopostava ženy držící masku. [Mimo dům Tivoli (Hlinky 284/25 a Výstavní 285/24) se pak nacházejí další medailóny: 6 a - polopostava ženy s přiloženýma rukama na hrudi, ozdobené maskaronem i květy - 6 b - polopostava ženy, která si levou rukou zakrývá obnažené levé ňadro.] Na východním průčelí jsou seřazeny následovně: 1 a, 1 b, 2 a, 3 a, 2 b, 4 a, 1 a - 2 a, 2 b - 1 a, 1 b, 2 a, 3 a, 2 b, 4 a, 1 a. Ve 13. ose je naopak vyobrazena reliéfní plastika rozkřídlené orlice, která se svými pařáty přidržuje ptačího bidla ovázaného provazy. 1. osu fasády prolamuje menší dvoudílné okno, jehož suprafenestru zdobí prázdný segmentový rámec, shodně vytvarovaný fronton, osový klenák a postranní kružnice. Nárožní pylony zdobí rolverkové kartuše, jež vyplňují maskarony lvů. Svými rozevřenými čelistmi se zakusují do kroužků, na nichž jsou zavěšeny stuhy se štítky, lemované listy vavřínu. 2. až 12. osu naopak prolamují malá podkrovní okénka, přičemž 4. a 10. osu rozdvojují. Nad nimi probíhá korunní římsa zdobená vejcovcem, perlovcem i kapkami. Římsu zastřešuje podesta, jež pravoúhle vybíhá před líc fasády. Je rytmizována vrcholovou akroterií a drobnými kartušemi a podepřena obarvenými kovovými konzolami s motivy penízků, které se střídají s rozetovými kazetony. 13. osu fasády prolamuje velké třídílné okno, které je ve vrcholech zalomené. Špaletu vyplňuje socha ženy, [srov. Afroditu/Venuši, patronku lásky a plodnosti] oděné do dlouhého šatu s odhalenými rameny a prsy, kterou ze stran doprovázejí dva menší polonazí jinoši. [Srov. Amorky/Kupidy, bůžky lásky, její syny] Pravou rukou podpírá planoucí pochodeň. Hlavu, jež má ověnčenou vavřínem, má natočenou ke své napřažené levé ruce. Jí se chystá pohlavkovat jinocha po své levici, [srov. bůžka Eróse] který ženu pozoruje a přidržuje při tom včelí úl. [Symbol blahobytu či zlatého věku; srov. námět „Kupido bodnut včelou“.] Jinoch po její pravici hledí opačným směrem. [Srov. bůžka Anteróse, dvojče Eróse.] V pravé ruce třímá vavřínový věnec, v levé ruce pak vavřínovou ratolest. [Symboly vzdělanosti a umění; srov. námět „Láska přemožitelka“.] Jedná se o velice působivé sousoší. [celou figurální kompozici lze interpretovat jako alegorii lásky a zlatého věku] Suprafenestru zdobí elipsovitý rámec se zlatým nápisem „TIVOLI“, segmentový fronton, osový klenák, snítky vavřínu a postranní kružnice s akroterií. Nárožní pylony zdobí rolverkové kartuše, jež obklopují vavřínové ratolesti, květiny a mušle. Některé vyplňují maskarony lvů. Svými rozevřenými čelistmi se zakusují do kroužků, na nichž jsou zavěšeny stuhy se štítky, lemované listy vavřínu. Věžici završuje oktogonální báň s vikýři, která je bohatě zdobená girlandami, slunečnicemi a vázami. Mansardová, bazilikálně formovaná plechová střecha s umělecky zpracovaným kovovým zábradlím na hřebeni, je na východním průčelí prolomena střešními okny podkroví, která jsou schovaná za atikou. Z ulice jsou viditelné pouze vikýře. Severní (hlavní) průčelí - Severní (hlavní) průčelí domu (na Konečného náměstí) je sedmnáctiosé, přičemž 1., 7. až 11. a 17. osu, tvoří rizality. Jednotlivé osy jsou rytmizovány následovně: 1 [mělký rizalit s balkony a věžicí] + 2 [vstup do domu] + 1 [lodžie] + 2 + 2 [začátek hlubšího převýšeného rizalitu] + 1 [lodžie a vstup do domu] + 2 [konec hlubšího převýšeného rizalitu] + 2 + 1 [lodžie] + 2 [vstup do domu] + 1 [mělký rizalit s balkony a věžicí]. Fasáda postupně snižujícího se suterénu je vyplněna hladkou omítkou. V úrovni chodníku je prolomena čtrnácti sklepními průduchy (1., 3. až 8., 10. až 15. a 17. osa) a vstupními dveřmi do domu (2., 9. a 16. osa). Fasáda přízemí je do třetiny výšky vyplněna omítkou s jemnou texturou, od třetiny výšky pak pásovou rustikou. Od suterénu je oddělena trnožní římsou, tvořenou výžlabkem a oblounem. V jednotlivých osách je prolomena čtrnácti okny (ve 4. a 14. ose širšími), která jsou orámována podokenními římsami s kapkami a nadokenními osovými profilacemi se stylizovanými florálními jazyky. Okna jsou dvoudílná (ve 4. a 14. ose jsou okna třídílná), se světlíky. Ve 2. ose se nachází vstup do domu [Konečného náměstí 50/1] s dvěma schody a nadpražní osovou profilací se stylizovanými florálními jazyky, ve 4. ose pak portál okolo okna s kanelovaným ostěním, jehož patky se ze stran obloučkovitě zvedají z trnožní římsy. Hlavice jsou zakončeny kružnicemi se snítkami vavřínu. Vstupní dveře, opatřené mříží a nadpražním štítkem, jsou dvoukřídlé, s prosklenou výplní a světlíkem. V 9. (centrální) ose se nachází hlavní portálový vjezd do domu [Konečného náměstí 541/2] se segmentově ustupujícím ostěním a dvěma nákolníky. Vstupní vrata, opatřená mříží a nadpražním štítkem, jsou dvoukřídlá, s prosklenou výplní, dvěma kruhovými okénky a světlíkem. Ve 14. ose se nachází portál okolo okna s kanelovaným ostěním, jehož patky se ze stran obloučkovitě zvedají z trnožní římsy. Hlavice jsou zakončeny kružnicemi se snítkami vavřínu. V 16. ose pak vstup do domu [Konečného náměstí 542/3] s dvěma schody a nadpražní osovou profilací se stylizovanými florálními jazyky. Vstupní dveře, opatřené mříží a nadpražním štítkem, jsou dvoukřídlé, s prosklenou výplní a světlíkem. Fasáda prvního patra je vyplněna pásovou rustikou, která pokračuje z přízemí. V 1. ose se nachází balkon se vstupem do bytu. Podesta, jež pravoúhle vybíhá před líc fasády, je vymezena umělecky zpracovaným kovovým zábradlím. Podpírají ji obarvené kovové konzoly s motivy penízků. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé, s prosklenou výplní a světlíkem. V dalších osách je fasáda prolomena dvanácti okny, která jsou orámována podokenními římsami, čabrakovými parapety s kapkami a nadokenními osovými profilacemi se stylizovanými florálními jazyky. Ze stran je spínají oblé svislé pruty s talířovitě vytvarovanými patkami, z nichž do pásového ostění prorůstají vavřínové ratolesti. Meziokenní prostor vyplňují kruhové háčky se stuhami, vavřínovými listy a mašlemi, které jsou zavázány do tvaru houslových klíčů. Okna jsou dvoudílná, se světlíky. Ve 4., 9. a 14. ose se pak nacházejí lodžie se vstupy do bytů, jejichž prostor je vymezen balkony s podobnými kovovými zábradlími. Elipsovitá ostění, ve 4. a 14. ose, se ze stran obloukovitě zvedají z patkových kružnic a jsou z vnitřních stran kanelovaná. V 9. (centrální) ose je ostění půlkruhovité, strážené po stranách reliéfy dvou orlic, které hledí od sebe. V nadpraží se pak nachází osová kartuš s kruhovým portrétním medailónem stavitele Františka Pawlu, která je obklopena girlandami a listovím. Vstupní dveře jsou jednokřídlé, se čtyřmi prosklenými výplněmi a třemi světlíky. V 17. ose se naopak nachází balkon se vstupem do bytu. Podesta, jež pravoúhle vybíhá před líc fasády, je vymezena podobným kovovým zábradlím. Podpírají ji obarvené kovové konzoly s motivy penízků. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé, s prosklenou výplní a světlíkem. Fasáda druhého patra je hladká. Od prvního patra je oddělena profilovaným vlysem, v němž se střídají bukraniony, překřížené planoucí pochodně, květinové ozdoby a maskarony tzv. Zelených mužů, spojené dohromady kruhovými háčky se stuhami a mašlemi. V 1. ose se nachází balkon se vstupem do bytu. Podesta, jež pravoúhle vybíhá před líc fasády, je vymezena umělecky zpracovaným kovovým zábradlím. Podpírají ji obarvené kovové konzoly s motivy penízků. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé, s prosklenou výplní a světlíkem. V dalších osách je fasáda prolomena dvanácti okny, která jsou orámována podokenními římsami, čabrakovými parapety s kapkami a nadokenními osovými profilacemi se stylizovanými florálními jazyky. Ze stran je spínají oblé svislé pruty z listoví a kapky. Suprafenestry zdobí zženštilé maskarony, květinové lyry a svázané festony vinné révy. V 1. a 17. ose je podobný maskaron, ovšem bez lyry. Meziokenní prostor vyplňují plastické plochy zdobené čabrakami, jež vybíhají do třetího patra. V 1. a 17. ose je navíc vyšší podélný pás s kanelurami. Okna jsou dvoudílná, se světlíky. Ve 4., 9. a 14. ose se pak nacházejí lodžie se vstupy do bytů, jejichž prostor je vymezen balkony s umělecky zpracovanými kovovými zábradlími. Svislá ostění, jež se ze stran obloučkovitě zvedají z patkových kružnic, jsou ve vrcholech podpírána obarvenými kovovými konzolami s motivy penízků. Vstupní dveře jsou jednokřídlé, se čtyřmi prosklenými výplněmi a třemi světlíky. V 17. ose se naopak nachází balkon se vstupem do bytu. Podesta, jež pravoúhle vybíhá před líc fasády, je vymezena podobným kovovým zábradlím. Podpírají ji obarvené kovové konzoly s motivy penízků. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé, s prosklenou výplní a světlíkem. Fasáda třetího patra je hladká. V 1. ose se nachází balkon se vstupem do bytu. Podesta, jež pravoúhle vybíhá před líc fasády, je vymezena umělecky zpracovaným kovovým zábradlím. Podpírají ji obarvené kovové konzoly s motivy penízků. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé, s prosklenou výplní a světlíkem. V dalších osách je fasáda prolomena dvanácti okny, která jsou orámována podokenními římsami, čabrakami s kapkami a nadokenními osovými profilacemi se stylizovanými florálními jazyky. Ze stran je spínají oblé svislé pruty z listoví. Suprafenestry zdobí prázdné segmentové rámce s postranními kružnicemi, v 7. až 11. ose pak obdélné rámce s kanelurami. Meziokenní prostor, vyjma 7. až 11. osy, vyplňují plastické plochy zdobené čabrakami, jež vybíhají z druhého patra. V 1. a 17. ose je navíc nižší podélný pás s kanelurami. Svislé plochy v 1., 7. až 11. a 17. ose krášlí tvarované štítky, lemované listy vavřínu. Objevuje se také motiv překřížených holí, z nichž jedna je zakončena piniovou šiškou, druhá ovinutá hady. Pod štítky jsou na kroužcích i stuhách zavěšeny kruhové medailóny s profily ženských hlav, jejichž vlasy jsou zkrášleny květinami a krky perlovými náhrdelníky. Stuhy s květinovými ozdobami a mašlemi jsou ve spodu zavázány do tvaru houslových klíčů. Ostatní osy pak zdobí maskarony lvů. Svými rozevřenými čelistmi se zakusují do kroužků, na nichž jsou zavěšeny stuhy s vavřínovými ratolestmi. Pod nimi následují malířské palety se štětci a svitky, které se střídají s torzy ženských poprsí s úhelníky a obkročáky. Dále pak pokračují štítky se znaky trojúhelníků a kružidel. Svislé plochy ve spodu zakončují palmové ratolesti. Jedná se o velmi působivé girlandové reliéfy. Okna jsou dvoudílná, se světlíky. Ve 4., 9. a 14. ose se pak nacházejí lodžie se vstupy do bytů, jejichž prostor, který segmentově vybíhá před líc fasády, je vymezen balkony s umělecky zpracovanými kovovými zábradlími. Na podestových římsách, zdobených olivovými ratolestmi, jsou umístěny maskarony Gorgon. Uťaté hlavy Medus jsou omotány hady a na temenech jim sedí sovy. Svislá ostění, jež se ze stran obloučkovitě zvedají z patkových kružnic, jsou ve vrcholech 4. a 14. osy zalomena a ve vrcholech 9. osy podpírána obarvenými kovovými konzolami s motivy penízků. Vstupní dveře jsou jednokřídlé, se čtyřmi prosklenými výplněmi a třemi světlíky. V 17. ose se naopak nachází balkon se vstupem do bytu. Podesta, jež pravoúhle vybíhá před líc fasády, je vymezena podobným kovovým zábradlím. Podpírají ji obarvené kovové konzoly s motivy penízků. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé, s prosklenou výplní a světlíkem. Fasáda podkroví (v 7. až 11. ose čtvrtého patra) je hladká. 1. osu fasády prolamuje velké třídílné okno, které je ve vrcholech zalomené. Pod ním je vyobrazena reliéfní plastika rozkřídlené orlice, která se svými pařáty přidržuje ptačího bidla ovázaného provazy. Okenní špaletu vyplňuje socha ženy, oděné do dlouhého šatu s odhalenými rameny a prsy, kterou ze stran doprovázejí dva menší polonazí jinoši. Pravou rukou podpírá planoucí pochodeň. Hlavu, jež má ověnčenou vavřínem, má natočenou ke své napřažené levé ruce. Jí se chystá pohlavkovat jinocha po své levici, který ženu pozoruje a přidržuje při tom včelí úl. Jinoch po její pravici hledí opačným směrem. V pravé ruce třímá vavřínový věnec, v levé ruce pak vavřínovou ratolest. Jedná se o velice působivé sousoší. Suprafenestru zdobí elipsovitý rámec se zlatým nápisem „TIVOLI“, segmentový fronton, osový klenák, snítky vavřínu a postranní kružnice s akroterií. Nárožní pylony zdobí rolverkové kartuše, jež obklopují vavřínové ratolesti, květiny a mušle. Některé vyplňují maskarony lvů. Svými rozevřenými čelistmi se zakusují do kroužků, na nichž jsou zavěšeny stuhy se štítky, lemované listy vavřínu. Věžici završuje oktogonální báň s vikýři, která je bohatě zdobená girlandami, slunečnicemi a vázami. Od třetího patra je fasáda mezi 2. a 6. osou oddělena zdvojenou římsou, na níž se střídají profilované kruhové medailóny. Nadnášeny jsou stylizovanými křídly a kolem dokola ozdobeny girlandami, snítkami vavřínu a mušlemi. Typologicky jsou seřazeny následovně: 1 a, 1 b, 2 a, 3 a, 2 b, 4 a, 1 aa - 3 b. Meziprostor prolamují malá podkrovní okénka, přičemž 4. osu rozdvojují. Nad nimi pak probíhá korunní římsa zdobená vejcovcem, perlovcem i kapkami. Římsu zastřešuje podesta, jež pravoúhle vybíhá před líc fasády. Je rytmizována vrcholovou akroterií a drobnými kartušemi a podepřena obarvenými kovovými konzolami s motivy penízků, které se střídají s rozetovými kazetony. 7. a 8., 10. a 11. osa je naopak prolomena okny, která jsou orámována podokenními římsami, čabrakami s kapkami a nadokenními osovými profilacemi se stylizovanými florálními jazyky. Ze stran je spínají oblé svislé pruty z listoví. V 9. (centrální) ose se pak nachází lodžie se vstupem do bytu, jejíž prostor, který segmentově vybíhá před líc fasády, je vymezen balkonem s umělecky zpracovaným kovovým zábradlím. Na podestové římse, zdobené olivovými ratolestmi, je umístěn maskaron Gorgony. Uťatá hlava Medusy je omotána hady a na temeni jí sedí sova. Svislé ostění, jež se ze stran obloučkovitě zvedají z patkových kružnic, jsou ve vrcholech podpírána obarvenými kovovými konzolami s motivy penízků. Vstupní dveře jsou jednokřídlé, se čtyřmi prosklenými výplněmi a třemi světlíky. Od třetího patra je fasáda mezi 12. a 16. osou oddělena zdvojenou římsou, na níž se střídají profilované kruhové medailóny. Nadnášeny jsou stylizovanými křídly a kolem dokola ozdobeny girlandami, snítkami vavřínu a mušlemi. Typologicky jsou seřazeny následovně: 3 b | 1 a, 4 b, 5 a, 3 b, 5 b, 4 a, 1 a. Meziprostor prolamují malá podkrovní okénka, přičemž 14. osu rozdvojují. Nad nimi pak probíhá korunní římsa zdobená vejcovcem, perlovcem i kapkami. Římsu zastřešuje podesta, jež pravoúhle vybíhá před líc fasády. Je rytmizována vrcholovou akroterií a drobnými kartušemi a podepřena obarvenými kovovými konzolami s motivy penízků, které se střídají s rozetovými kazetony. 17. osu fasády prolamuje velké třídílné okno, které je ve vrcholech zalomené. Pod ním je vyobrazena reliéfní plastika rozkřídlené orlice, která se svými pařáty přidržuje ptačího bidla ovázaného provazy. Okenní špaletu vyplňuje socha ženy, oděné do dlouhého šatu s odhalenými rameny a prsy, kterou ze stran doprovázejí dva menší polonazí jinoši. Pravou rukou podpírá planoucí pochodeň. Hlavu, jež má ověnčenou vavřínem, má natočenou ke své napřažené levé ruce. Jí se chystá pohlavkovat jinocha po své levici, který ženu pozoruje a přidržuje při tom včelí úl. Jinoch po její pravici hledí opačným směrem. V pravé ruce třímá vavřínový věnec, v levé ruce pak vavřínovou ratolest. Jedná se o velice působivé sousoší. Suprafenestru zdobí elipsovitý rámec se zlatým nápisem „TIVOLI“, segmentový fronton, osový klenák, snítky vavřínu a postranní kružnice s akroterií. Nárožní pylony zdobí rolverkové kartuše, jež obklopují vavřínové ratolesti, květiny a mušle. Některé vyplňují maskarony lvů. Svými rozevřenými čelistmi se zakusují do kroužků, na nichž jsou zavěšeny stuhy se štítky, lemované listy vavřínu. Věžici završuje oktogonální báň s vikýři, která je bohatě zdobená girlandami, slunečnicemi a vázami. Mansardová, bazilikálně formovaná plechová střecha s umělecky zpracovaným kovovým zábradlím na hřebeni, je na severním průčelí prolomena střešními okny podkroví, která jsou schovaná za atikou. Z ulice jsou viditelné pouze vikýře. Fasáda podkroví převýšeného rizalitu je hladká. Od čtvrtého patra je oddělena zdvojenou římsou, na níž se mezi 7. a 11. osou střídají profilované kruhové medailóny. Nadnášeny jsou stylizovanými křídly a kolem dokola ozdobeny girlandami, snítkami vavřínu a mušlemi. Typologicky jsou seřazeny následovně: 1 a, 4 b, 5 a, 3 b, 5 b, 4 a, 1 a. Meziprostor prolamují malá podkrovní okénka, přičemž v 9. (centrální) ose chybí. Nad nimi pak probíhá korunní římsa zdobená vejcovcem, perlovcem i kapkami. Uprostřed ji přerušuje velké třídílné okno, které je ve vrcholech zalomené. Suprafenestru vyplňuje prázdný rámec korunovaný volutami, elipsovitý štít s postranními kružnicemi a girlandami. Boční pylony zdobí rolverkové kartuše, jež obklopují vavřínové ratolesti, květiny a mušle. Vyzděná atika pak obdélné rámce s kanelurami a květinami. Nároží střeží dva okřídlení lvi, kteří hledí od sebe. Kýlová plechová střecha je zakončena rovnou plochou. Západní průčelí - Západní průčelí domu (v Čápkově ulici) je třináctiosé, přičemž 1., 7. a 13. osu, tvoří rizality. Jednotlivé osy jsou rytmizovány následovně: 1 [mělký rizalit s balkony a věžicí] + 2 + 1 [lodžie] + 2 + 1 [mělký rizalit] + 2 + 1 [lodžie a vstup do domu] + 2 + 1 [mělký rizalit]. Fasáda postupně zvyšujícího se suterénu je vyplněna hladkou omítkou. V úrovni chodníku je prolomena dvanácti sklepními průduchy (1. až 9. osa, 11. až 13. osa) a vstupními dveřmi do domu (10. osa). Fasáda přízemí je do třetiny výšky vyplněna omítkou s jemnou texturou, od třetiny výšky pak pásovou rustikou. Od suterénu je oddělena trnožní římsou, tvořenou výžlabkem a oblounem. V jednotlivých osách je prolomena dvanácti okny (ve 4., 7. a 13. ose širšími), která jsou orámována podokenními římsami s kapkami a nadokenními osovými profilacemi se stylizovanými florálními jazyky. Okna jsou dvoudílná (ve 4. ose je okno třídílné), se světlíky. Ve 4. ose se nachází portál okolo okna, v 10. ose pak shodný portálový vstup do domu [Čápkova 543/48] s dvěma schody a kanelovaným ostěním. Patky se ze stran obloučkovitě zvedají z trnožní římsy. Hlavice jsou zakončeny kružnicemi se snítkami vavřínu. Vstupní dveře, opatřené mříží a nadpražním štítkem, jsou dvoukřídlé, s prosklenou výplní a světlíkem. Fasáda prvního patra je vyplněna pásovou rustikou, která pokračuje z přízemí. V jednotlivých osách je prolomena deseti okny (v 7. a 13. ose širšími), která jsou orámována podokenními římsami, čabrakovými parapety s kapkami a nadokenními osovými profilacemi se stylizovanými florálními jazyky. Ze stran je spínají oblé svislé pruty s talířovitě vytvarovanými patkami, z nichž do pásového ostění prorůstají vavřínové ratolesti. Meziokenní prostor vyplňují kruhové háčky se stuhami, vavřínovými listy a mašlemi, které jsou zavázány do tvaru houslových klíčů. Okna jsou dvoudílná, se světlíky. V 1. ose se nachází balkon se vstupem do bytu. Podesta, jež pravoúhle vybíhá před líc fasády, je vymezena umělecky zpracovaným kovovým zábradlím. Podpírají ji obarvené kovové konzoly s motivy penízků. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé, s prosklenou výplní a světlíkem. Ve 4. a 10. ose se naopak nacházejí lodžie se vstupy do bytů, jejichž prostor je vymezen balkony s podobnými kovovými zábradlími. Elipsovitá ostění, jež se ze stran obloukovitě zvedají z patkových kružnic, jsou z vnitřních stran kanelovaná. Vstupní dveře jsou jednokřídlé, se čtyřmi prosklenými výplněmi a třemi světlíky. Fasáda druhého patra je hladká. Od prvního patra je oddělena profilovaným vlysem, v němž se střídají bukraniony, překřížené planoucí pochodně, květinové ozdoby a maskarony tzv. Zelených mužů, spojené dohromady kruhovými háčky se stuhami a mašlemi. V jednotlivých osách je prolomena deseti okny (v 7. a 13. ose širšími), která jsou orámována podokenními římsami, čabrakovými parapety s kapkami a nadokenními osovými profilacemi se stylizovanými florálními jazyky. Ze stran je spínají oblé svislé pruty z listoví a kapky. Suprafenestry zdobí zženštilé maskarony, květinové lyry a svázané festony vinné révy. V 1. ose je podobný maskaron, ovšem bez lyry. Meziokenní prostor vyplňují plastické plochy zdobené čabrakami, jež vybíhají do třetího patra. V 1. ose je navíc vyšší podélný pás s kanelurami. Okna jsou dvoudílná, se světlíky. V 1. ose se nachází balkon se vstupem do bytu. Podesta, jež pravoúhle vybíhá před líc fasády, je vymezena umělecky zpracovaným kovovým zábradlím. Podpírají ji obarvené kovové konzoly s motivy penízků. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé, s prosklenou výplní a světlíkem. Ve 4. a 10. ose se naopak nacházejí lodžie se vstupy do bytů, jejichž prostor je vymezen balkony s podobnými kovovými zábradlími. Svislá ostění, jež se ze stran obloučkovitě zvedají z patkových kružnic, jsou ve vrcholech podpírána obarvenými kovovými konzolami s motivy penízků. Vstupní dveře jsou jednokřídlé, se čtyřmi prosklenými výplněmi a třemi světlíky. Fasáda třetího patra je hladká. V jednotlivých osách je prolomena deseti okny (v 7. a 13. ose širšími), která jsou orámována podokenními římsami, čabrakami s kapkami a nadokenními osovými profilacemi se stylizovanými florálními jazyky. Ze stran je spínají oblé svislé pruty z listoví. Suprafenestry zdobí prázdné segmentové rámce s postranními kružnicemi. Meziokenní prostor vyplňují plastické plochy zdobené čabrakami, jež vybíhají z druhého patra. V 1. ose je navíc nižší podélný pás s kanelurami. Svislé plochy v 1. a 13. ose krášlí tvarované štítky, lemované listy vavřínu. Objevuje se také motiv překřížených holí, z nichž jedna je zakončena piniovou šiškou, druhá ovinutá hady. Pod štítky jsou na kroužcích i stuhách zavěšeny kruhové medailóny s profily ženských hlav, jejichž vlasy jsou zkrášleny květinami a krky perlovými náhrdelníky. Stuhy s květinovými ozdobami a mašlemi jsou ve spodu zavázány do tvaru houslových klíčů. Ostatní osy pak zdobí maskarony lvů. Svými rozevřenými čelistmi se zakusují do kroužků, na nichž jsou zavěšeny stuhy s vavřínovými ratolestmi. Pod nimi následují malířské palety se štětci a svitky, které se střídají s torzy ženských poprsí s úhelníky a obkročáky. Dále pak pokračují štítky se znaky trojúhelníků a kružidel. Svislé plochy ve spodu zakončují palmové ratolesti. Jedná se o velmi působivé girlandové reliéfy. Okna jsou dvoudílná, se světlíky. V 1. ose se nachází balkon se vstupem do bytu. Podesta, jež pravoúhle vybíhá před líc fasády, je vymezena umělecky zpracovaným kovovým zábradlím. Podpírají ji obarvené kovové konzoly s motivy penízků. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé, s prosklenou výplní a světlíkem. Ve 4. a 10. ose se naopak nacházejí lodžie se vstupy do bytů, jejichž prostor, který segmentově vybíhá před líc fasády, je vymezen balkony s podobnými kovovými zábradlími. Na podestových římsách, zdobených olivovými ratolestmi, jsou umístěny maskarony Gorgon. Uťaté hlavy Medus jsou omotány hady a na temenech jim sedí sovy. Svislá ostění, jež se ze stran obloučkovitě zvedají z patkových kružnic, jsou ve vrcholech zalomena. Vstupní dveře jsou jednokřídlé, se čtyřmi prosklenými výplněmi a třemi světlíky. Fasáda podkroví je hladká. Od třetího patra je oddělena zdvojenou římsou, na níž se mezi 2. a 12. osou střídají profilované kruhové medailóny. Nadnášeny jsou stylizovanými křídly a kolem dokola ozdobeny girlandami, snítkami vavřínu a mušlemi. Typologicky jsou seřazeny následovně: 1 a, 4 b, 5 a, 3 b, 5 b, 4 a, 1 a - 5 a, 5 b - 1 a, 4 b, 5 a, 3 b, 5 b, 4 a, 1 a. V 1. ose je naopak vyobrazena reliéfní plastika rozkřídlené orlice, která se svými pařáty přidržuje ptačího bidla ovázaného provazy. 1. osu fasády prolamuje velké třídílné okno, které je ve vrcholech zalomené. Špaletu vyplňuje socha ženy, oděné do dlouhého šatu s odhalenými rameny a prsy, kterou ze stran doprovázejí dva menší polonazí jinoši. Pravou rukou podpírá planoucí pochodeň. Hlavu, jež má ověnčenou vavřínem, má natočenou ke své napřažené levé ruce. Jí se chystá pohlavkovat jinocha po své levici, který ženu pozoruje a přidržuje při tom včelí úl. Jinoch po její pravici hledí opačným směrem. V pravé ruce třímá vavřínový věnec, v levé ruce pak vavřínovou ratolest. Jedná se o velice působivé sousoší. Suprafenestru zdobí elipsovitý rámec se zlatým nápisem „TIVOLI“, segmentový fronton, osový klenák, snítky vavřínu a postranní kružnice s akroterií. Nárožní pylony zdobí rolverkové kartuše, jež obklopují vavřínové ratolesti, květiny a mušle. Některé vyplňují maskarony lvů. Svými rozevřenými čelistmi se zakusují do kroužků, na nichž jsou zavěšeny stuhy se štítky, lemované listy vavřínu. Věžici završuje oktogonální báň s vikýři, která je bohatě zdobená girlandami, slunečnicemi a vázami. 2. až 12. osu naopak prolamují malá podkrovní okénka, přičemž 4. a 10. osu rozdvojují. Nad nimi probíhá korunní římsa zdobená vejcovcem, perlovcem i kapkami. Římsu zastřešuje podesta, jež pravoúhle vybíhá před líc fasády. Je rytmizována vrcholovou akroterií a drobnými kartušemi a podepřena obarvenými kovovými konzolami s motivy penízků, které se střídají s rozetovými kazetony. 13. osu fasády prolamuje menší dvoudílné okno, jehož suprafenestru zdobí prázdný segmentový rámec, shodně vytvarovaný fronton, osový klenák a postranní kružnice. Nárožní pylony zdobí rolverkové kartuše, jež vyplňují maskarony lvů. Svými rozevřenými čelistmi se zakusují do kroužků, na nichž jsou zavěšeny stuhy se štítky, lemované listy vavřínu. Mansardová, bazilikálně formovaná plechová střecha s umělecky zpracovaným kovovým zábradlím na hřebeni, je na východním průčelí prolomena střešními okny podkroví, která jsou schovaná za atikou. Z ulice jsou viditelné pouze vikýře.