nájemní dům

Čtyřpodlažní řadový dům se sedlovou střechou a předzahrádkou. Průčelí o čtyřech okenních osách, místy zmnožených, je po stranách zakončeno mělkými rivality. 1. a 3. patro jsou odděleny římsami. Nad levou polovinou průčelí vystupuje trojúhelný zvalbený štít. Přízemí je prolamováno obdélnými třídílnými okny v jednoduchých šambránách, v levém rizalitu ve dvojici, uprostřed po jednom stran centrálního vstupu se zdobeným nadpražím. V pravém rizalitu je toto okno nahrazeno trojicí úzkých dvoudílných oken a vstupu ve společné šambráně. V 1. patře jsou ve 4 osách okna segmentová, v parapetech a nadpražích bohatě zdobená- v rizalitech po jednom široká okna se stupňovitou šesti- resp. sedmidílnou výplní a dekorativními koši na květinové truhlíky, mezi rizality dvě užší trojdílná okna se vstupy na společný, lichoběžníkový balkon vysazený na celou šířku střední části fasády, s plným zdobeným parapetem s bankálovou římsou a třemi převýšenými pilířky. Ve 2. a 3. patře jsou v rizalitech vždy ve dvou osách standartní třídílná obdélná okna (v levém rizalitu ve 2. patře nahrazena trojicí užších oken trojdílných), ve spodním patře s identickými ornamenty ve společných parapetech završenými římsou a koši na truhlíky. Do střední části fasády jsou v uvedených patrech vloženy čtyři různé lodžie s rozdílně řešeným otvorem, zábradlím i okny v pozadí. Pouze levý horní otvor lodžie je segmentový, ostatní jsou obdélné. Levé dvě jsou okolo otvoru zdobené, pravé jsou naopak jednoduché a jakoby pouze vyplňovaly mezeru mezi dvěma částmi fasády (parapet je ustoupen). Levá polovina celého průčelí je završena trojúhelným zvalbeným štítem lemovaným římsou, vpravo prolomeným širokým třídílným oknem, vlevo pak vyplněným dalším, menším polygonálním štítem završujícím levý rizalit. Tento štít je od rizalitu oddělen římsou a prolomen širokým obloukovým oknem s bohatým dělením, ornamentálně členěnou šambránou přecházející ve zdobný klenák celého štítu a s dekorativní parapetní mříží. Pravá polovina průčelí je nad korunní římsou nastavena nízkou nástavbou s širokým pásovým oknem nad pravými lodžiemi. Dekor fasády je charakteristický vkládanými „sklíčky“, malými kroužky s lesklou výplní.