nájemní dům

Přízemí čtyřosého uličního průčelí s obdélnými dvoudílnými okny na podokenních římsách prolomeno vpravo vstupem s vodorovným nadpražím. Vlevo dvoupatrová obdélná předstupující část o délce jedné okenní osy završena balkonem. Uliční průčelí členěné geometrizujícím a květinovým dekorem -především v suprafenestrách - postupně zarůstá popínavou vegetací. Hlavní římsa na konzolách. Zadní trakt čtyřpatrový, průčelí ponecháno hladké.