muzeum

Bývalé piaristické gymnázium bylo postaveno v letech 1714-1719. Budova byla v následujícím století poškozena několika požáry a v roce 1815 prošla budova celkovou rekonstrukcí. Dnešní podobu budova dostala roku 1826 (klasicistně-empírová úprava), kdy byla hlavní ose průčelí postavena nová věž. Jde o jednopatrovou volně stojící budovu na obdélném půdoryse. Ze severní strany k budově přiléhá malý otevřený dvorek. Základy objektu byly vyměřeny do svahu propojujícího zámecké návrší a město. Kvůli umístění ve svahu se budova při pohledu od náměstí jeví jako dvoupatrová. Fasády jsou hladké. Průčelí o dvanácti okenních osách dominuje hranolový věžový nástavec se zaoblenými nárožími umístěný v hlavní ose. Na tomto nástavci spočívá měděná věžice, jejíž podesta vynáší třemi volutovými konzolami samotnou makovici. Půdorys makovice je takto převeden na trojúhelník. Věžici zakončuje transparentní lucerna tvořená třemi do špičky se sbíhajícími měděnými pruty. V téže ose se nachází také dva symetricky umístěné barokní kamenné portály s vysokými segmentovitě zakončenými supraportami, které jsou po stranách zdobeny koulemi a uprostřed piniovými šiškami. Nad nimi je v půlkruhové nice s mušlovitou konchou umístěna socha zakladatele piaristického řádu sv. Josefa Kalasánského (rovněž barokní). Pod je kartuši znak řádu s letopočtem 1720. Šestidílná okna rozmístěná rovnoměrně po celé budově jsou rámována plochými šambránami. Korunní římsa je mělká, neprofilovaná. Valbová střecha spočívá na krovech z 19. století. Uvnitř má budova pravidelnou dispozici se středním širokým dvouramenným schodištěm s otevřenými stupni. Schodiště je zaklenuto valenou klenbou. Tou jsou zaklenuty také prostory v suterénu a sklepy. Podélná chodba v přízemí je sklenuta křížovými klenbami, přilehlé prostory jsou pak sklenuty tzv. „pruskými plackami“. Patro je plochostropé. Zárubně dveří jsou dřevěné. Vstup na půdu umožňuje kamenný portál.