ministerstvo zdravotnictví

Stavba umístěná na severní straně nám. Pod Emauzy na členitém půdorysu je tvořena hlavním 5-podlažním objektem s vnitřní centrální dvoranou a 3-podlažními křídly tvořícími systém uzavřených i otevřených dvorů. Zastřešení je plochými, valbovými a sedlovými střechami, na hlavním objektu jsou nároží zdobená kamennými obelisky. Vstupní průčelí, plasticky členěné polopilíři a nikami na výšku 2 podlaží, orientované do Palackého nám. a boční konkávní fasáda do ul. Na Moráni včetně nárožních rizalitů s loubím jsou v 1. - 2. NP obloženy travertinem, 5. NP je odděleno výraznou profilovanou římsou krytou střešní krytinou, okna jsou lemována kamennými šambránami, troje vstupní dveře jsou z exteriéru z tepané mosazi. Fasády bočních křídel na jižní straně hl. objektu jsou členěny kamenným soklem, kordonovou římsou a vertikálními meziokeními pilastry z travertinu. V krajních osách křídla orientovaného do nábřeží jsou travertinové niky s plastikami žen (J. Horejc), nad korunní římsou "balustráda" navazující na meziokenní pilastry, vnitřní dvůr mezi křídly na jižní straně a hlavní budovou je opticky uzavřený sloupořadím s kladím. Monumentální centrální dvorana hlavní budovy se schodišti je prosvětlena skleněnými tvárnicemi kazetového stropu, sloupy a podlahy jsou obloženy kamenným obkladem, kovové zábradlí ochozu a schodiště je ve stylu art-deco, na stěnách jsou mozaiky F. Kysely. Před objektem je umístěný pomník F. Palackého (arch. A. Dryák a sochař J. Sucharda ve spolupráci s J. Mařatkou).