městský dům - Muzeum krajky

Jednopatrový zděný omítaný rodinný dům továrníka Antonína Bednáře (zvaný Bednářova vila) na mírně lichoběžném podélném půdoryse, s částečně vyvinutým druhým patrem nad střední částí pětiosého průčelí. Střecha valbová se sedly a štítových stěnách a valbami nad 2. pattrem a tělesem schodiště ve dvorním průčelí. Uliční jižní průčelí z boků orámováno mírně předstupujícími štítovými zdmi (antami) a výrazně horizontálně členěno tenkými výrazně přečnívajícími patrovými římsami, zalamujícími se okolo předstupující středové části průčelí o třech osách. Na střední části římsy nad přízemím plastická geometrická výzdoba. Atiku, probíhající nad bočními částmi přerušuje nástavba 2. patra nad středem, ukončená mohutně působící čtyřdílnou římsou, přitíženou v uliční rovině atikou s mělkými pilířky s kamennými sochami sedících sfing. Parter s pilíři a překladem ve střední části, za nimi ve dvou osách výkladce, ve východní prosklená dřevěná vrata průjezdu. V západní boční ose trojdílné okno s poutcem, Ve východní ose výkladec se vstupem do obchodu. V patře v postranních osách trojdílná okna jako v přízemí. Střední část členěna pilastry s plastickou geometrickou vegetabilní výzdobou, mezi nimi trojice oblých arkýřů s trojdílnými okny s oble profilovanými svazkovými sloupky, poutci a vodorovným dělením horních bočních křídel. Nad okny bočních arkýřů plastická výzdoba. Střední část 2. patra s trojicí půdorysně polygonálních trojdílných oken, opakujících okna v 1. patře, se stojkami s plastickou výzdobou a profilovanou nadpražní římsou. Hlavní římsa nad nástavbou plasticky zdobená. Ve spodní části střechy nad bočními osami půlkruhové prosklené vikýřky. Střecha kryta skládanou krytinou v českém kladení (původně eternit). Štítoví východní průčelí a dvorní průčelí bez výzdoby, na horní části západního pilastry a římsa, zvýrazňující štítek sedlové střechy. Dvorní průčelí s předstupující střední částí s osovou vystupující věžovitou partií schodiště. Východní úsek v přízemi s výřezem průjezdu a úzkým oknem, v patře s trojicí úzkých oken. Všechna okna s poutci, členěná obousměrnými diagonálami v horní části. Střední část přízemí s dvojicemi okenních os, na východě ve třech úrovních, na západě ve dvou úrovních, na schodišti v přízemí vstup, výše dvě úrovně mezipodest s dvojicemi oken s diagonálami křížů v horních dílech. V západní boční osev přízemi trojdílné okno, v patře balkon na polygonálním půdorysu přístupný trojdílnými dveřmi, vše s diagonálami v horní části. Zábradlí balkonu trubkové. V nejvýchodnější části střechy pásový vikýřek s čtveřicí malých oken, nad nimi střešní okna. Čtyři komíny z režného zdiva s hlavicí a pískovcovými(?) krycími deskami.