městský dům

Zděný městský objekt s dřevěnou přístavbou k severovýchodní straně byl vystavěn v jihozápadní straně náměstí, částečně odsazený předzahrádkou z linie uliční fronty ve směru k náměstí. Dům je orientovaný štítovým průčelím k jihovýchodní straně, vystavěný na obdélném půdorysu v ose JV – SZ. Podle indikační skici mapy stabilního katastru obce Pecka z roku 1841 (viz http:// archivnimapy.cuzk.cz) je do dnešní doby zachována půdorysná stopa objektu, dřevěná přístavba byla však orientována k jihozápadní straně. Exteriér objektu byl přestavěn a stavebně upraven asi na samém počátku minulého století a částečně změnil vzhled (viz dále). Zdivo objektu je smíšené, ke stavbě byl použit lomový kámen, cihly a místní pískovec. Objekt byl po přestavbě omítnut, fasáda je dochovaná nejvíce se zdobnými prvky na průčelní (štítové) straně. Tesařská vazba krovu mansardová s polovalbou v průčelním štítu, tj. byly použity střešní krokve s dvěma různými sklony střechy. Byl tak plně využit prostor pod krovem, při přestavbě mohly být pořízeny dvě menší obytné místnosti v patře. Dům je částečně podsklepený, vstup do sklepa je veden z chodby od západní strany po kamenných schodech, prostory sklepa jsou sklenuty valenými klenbami z pískovcových, hrubě otesaných bloků, prostory jsou poměrně rozlehlé a osazeny pískovcovými dveřními ostěními. Průčelní strana objektu je dochována na starších vyobrazeních (z počátku 20. století), v ose byl umístěn vstup do domu, segmentově zakončený, opatřený dvěma vnějšími dřevěnými křídly. Vstup do objektu byl při přestavbě částečně zazděn a změněn na okno, po levé a pravé straně vstupu jsou dvě identická okna. Patro je odděleno ve fasádě plochou římsou, v patře dvě sdružená okna. Celé průčelí domu je osově souměrné. Fasáda štítového průčelí je dochována se zdobnými prvky, nároží s lizénami ve štuku, taktéž okna 1. NP zakončena vrchním stlačeným obloukem a orámována šambránami. Vstup do domu v současné době je od západní strany jednokřídlými dřevěnými dveřmi z počátku minulého století (z doby přestavby). Zadní štít je staticky narušen, v levém nároží je vstup na dvůr z hospodářské části domu, na pravém nároží je okno komory. Ve štítě jsou dvě sdružená menší okna. Vstupní chodba dělí městský dům na obytnou a hospodářskou část, v zadní straně domu byly dříve kamenné chlévy a hospodářský trakt, později upravený na sociální zařízení.