městský dům

Dvoupatrová budova obdélného půdorysu s úzkým ústředním nádvořím se 3 pohledově se uplatňujícími fasádami. Zadní průčelí se přimyká k zadnímu křídlu Nové radnice, které dvěmi osami převyšuje. Vstupní průčelí obrácené do ul. Husovy je 5tiosé, pravé boční průčelí 15tiosé, levé boční 16tiosé a zadní 7osé. Hlavní průčelí je centralizováno soustředěním tří prostředních os do středu fasády a 3osým pískovcovým portálem, který je přístupný po 12tistupňovém nástupním schodišti z téhož materiálu. Portál tvoří čtyři polopilíře, v jejichž vrcholu jsou osazeny kanelované konzoly, které nesou mělký obdélný balkon. Parapet balkonu tvoří řada pravoúhlých pilířků. Obdélný vstupní otvor, prolomený v ústřední ose portálu, je zasazen do pískovcové olištované šambrány, na které spočívá rovná římsa. Levé boční průčelí je v šířce sedmi okenních os, přiléhajících k hlavní fasádě, zdůrazněno mělkým rizalitem a na zadním průčelí rizalit akcentuje ústřední osu. Ostatní architektonické články jsou na všech fasádách stejné. Přízemí je členěno hladkou pásovou bosáží a nároží jsou obdobně armována. Okna mají olištované šambrány, do kterých jsou v přízemí vetknuty klenáky. Okna horních pater spočívají na rovných parapetních římsách na drobných konzolách. Završeny jsou jednoduchými suprafenestrami s oblounovým vlysem a rovnou nadokenní římsou. Průčelí je zakončeno pásem kladí s vyloženou konzolovou korunní římsou. Nádvorní průčelí je prolamováno obdélnými okny a je prosté dalšího architektonického členění. Střecha je valbová, s převýšenou valbovou nadstavbou nad nádvořím.