městský dům

Dvoupatrový dům na hloubkové parcele se do Zelenobranské ulice obrací dvěma okenními osami ve světle žluté fasádě s bílými arch. prvky. Přízemí prolomeno dvěma segmentově zaklenutými otvory ve shodných ostěních na okraji s profilací – vpravo užší vstup do domu s dvoukřídlými dveřmi z latí, s patrnými řadami hlaviček ozdobných hřebů, hladkou klapačkou a profilovanou římsou oddělující nadsvětlík – patrně ze 2. pol. 19. stol. V levém otvoru novodobý výkladec, na široce rozkročeném ostění zachovány v pravé části masivní kovové závěsy pro vrata. Okna pater shodná šestitabulková na jednoduchých parapetech v šambránách s bohatou profilací okraje, s ušima a obdélně vystupující střední částí horní hrany rámu. Pod profilovanou korunní římsou malé obdélné okénko v lištovém ostění. Štít ve středu prolomen také pro malé obdélné okénko. Dvouetážový – střední převýšená část dělena dvěma pilastry, zakončená rovnou profilovanou oblamovanou římsou, krajní osy na okraji také s pilastry. Zadní průčelí historického domu je částečně skryto za novodobými přístavbami, které vyplňují zbytek parcely až k bývalé hradební zdi. V horní polovině je dvouosé s novodobými výplněmi a trojúhelným štítem prolomeným dvěma čtvercovými okénky. Střecha sedlová, kolmá na průčelí, krytá lepenkou, vestavba podkroví 1984 (dle sdělení majitele).