měšťanský dům

Dvoupatrový frontový dům o sedmi okenních osách. Kolem oken zalamované kamenné šambrány na mírně vystupující podokenní římse. Bohatě profilovaná hlavní římsa výrazně vysazená. Sedlová střecha kryta eternitem. V barokově upraveném průčelí mezi druhým a třetím oknem zleva ve druhém patře obnažena malovaná barokní výzdoba průčelí s bíle rýsovanými korintskými pilastry a výrazně točenými volutami a festony. Chodba v přízemí se čtyřmi poli hřebínkové klenby s plošným okrouhlým svorníkem, hřebínky vybíhaly ze zdi bez patek. Vlevo i vpravo od chodby plochostropé místnosti, nově upravené provozovny. Vnitřek domu nepřístupný.