měšťanský dům

Jednopatrový řádový dům obdélného půdorysu o pěti okenních osách, s krátkým patrovým dvorním křídlem při pravé hranici parcely. Střecha sedlová, s hřebenem rovnoběžným s uličním průčelím, u dvorního křídla pultová, kryta nyní eternitem, dříve břidlicí, do náměstí s volskými oky ve dvou řadách střídavě řazenými. Uliční průčelí má rytmus os nepravidelný, ale souměrný, s průjezdem uprostřed. Přízemí se soklem členěno v omítce rustikou, pásy růz¬né výšky s kvádry nestejné šířky, okna v přízemí i v patře mají kamenné podokenní římsy a štukové šambrány s uchy, v přízemí nad okny suprafenestry s mušlí a páskovým ornamentem a zvlněnou nadokenní římsou. Místo páté osy okenní vstup do krámu, také rámován štukovou šambránou s uchy. Portál průjezdu kamenný s půlkruhovým obloukem, náběžnými římsami a hlavním klenákem s vyrytým číslem 116, nad ostěním trojlaločně zvlněná římsa s šiškami po stranách, vrata dvojkřídlová, novorenesanční. Přízemí a patro odděluje kordonová římsa V patře mezi okny liseny, v parapetech ornamentální rámec z pásky, okna jako v přízemí, nadokenní římsy nejsou, nad lichými štukový ornament s mřížkou, festony a dvouhlavým orlem. Dvorní průčelí hladké s lehkou pavlačí v patře. V průjezdu renesanční valená klenba s páry styčných trojbokých výsečí, uprostřed vpravo nástup na dřevěné schodiště do patra se segmentově valenou klenbou a křížovými klenbičkami nad podestami. Patro plochostropé, přízemí také, mimo kuchyně do dvora s valenou klenbou se třemi páry trojbokých výsečí a krámu do ulice.