měšťanský dům

Jednopatrový dům se sedlovou střechou se čtyřmi valbovými vikýřky. Objekt je podsklepený. Dům zaujímá celou parcelu. Jednopatrový dům s mírně zalomeným průčelím. V severní části hlavní fasády polokruhový kamenný portál s výžlabkem. Fasáda čtyřosá, okenní otvory nepravidelně rozmístěny, lemovány šambránami. Nároží s namalovanou kvádrovou armaturou.Ukončeno profilovanou korunní římsou.