měšťanský dům

Měšťanský dům čp. 119/III je situovaný ve svažitém terénu jihozápadním směrem od areálu zámku v ulici Mlýnská. Jednopatrový dům je zakončen sedlovou střechou krytou eternitem, pod nímž se nachází původní šindelová krytina. Objekt je opatřen klasicistní fasádou členěnou lizénovým rámem v obou podlažích, který je i přes nynější značné poškození fasády stále čitelný. Současný obdélný půdorys domu se středním rizalitem u uličního průčelí je zachycen již na císařském otisku mapy stabilního katastru z roku 1828. Severozápadní uliční průčelí je v obou podlažích sedmiosé, přičemž první a čtvrtou osu zleva v přízemí představují vstupy do objektu. Dveře v severní části domu jsou obdélné, dřevěné, dvoukřídlé, rámové konstrukce, osazené v kamenné zárubni s ven otvíravými dveřnicemi. Čtvrtou osu v přízemí vyplňují dřevěná, dvoukřídlá, vstupní vrata do průjezdu, rámové konstrukce a též s kamennou zárubní. Vzhledem k havarijnímu stavu průčelní zdi rizalitu a propadené přední části stropu v průjezdu chybí v současné době u vstupních vrat nadpraží. V rozmístění okenních otvorů se uplatňuje vnitřní víceúrovňová dispozice, proto je linie přízemních oken jihozápadní části situována výše než přízemní okna u rizalitu a severovýchodní části. Téměř všechna okna uličního průčelí jsou špaletová, dvoukřídlá, s šestitabulkovým členěním a vnějšími křídly osazenými v líci fasády, lemovaná stuhovými šambránami. Výjimku představují pouze dvě v okna v rizalitu a severovýchodní části, jež jsou sice také špaletová, dvoukřídlá a osazená v líci fasády, avšak se členěním do T. Zeď v prvním patře u rizalitu je po zřícení nově dostavěná a okenní otvory jsou zatím nevyplněné. Jihozápadní sedlový štít je hladký, pouze v horní části pod hřebenem je prolomen dvěma malými větracími okénky a jedním větším čtvercovým oknem. Jihovýchodní dvorní průčelí má také poškozenou klasicistní fasádu, členěnou lizénovým rámem a šesti okenními osami. Okna u tohoto průčelí jsou v jihozápadní části novodobá, špaletová, dvoukřídlá, bez členění, osazená v líci fasády. Technický stav oken je však velmi špatný, proto u některých chybí jejich vnější křídla. U zbylé části dvorního průčelí jsou okna špaletová, dvoukřídlá, s šestitabulkovým členěním, také v líci fasády. Čtvrtou přízemní osu od jihu vyplňují segmentově zaklenutá, dřevěná, dvoukřídlá vrata. Tato vrata mají rámovou konstrukci a v horní části jsou prosklená. Jejich kamenné ostění představuje patrně druhotně použitý fragment pozdně gotického portálu. Mezi čtvrtou a pátou okenní osou v patře je k dvornímu průčelí přistavěna dřevěná pavlač, vedoucí do zděného přístavku využívaného v obou podlažích jako suché WC.