márnice

Márnice se nachází severně od kostela, svojí zadní průčelní stěnou je vložena do průběhu ohradní zdi hřbitova. Je vystavěna z cihel nad čtvercovým půdorysem, s hlavní jižní průčelní stěnou orientovanou ke kostelu. Na její ose je proražen obdélný vstup s obloukovým záklenkem, ostění je rovné. Vstupní dvoukřídlé dřevěné dveře jsou ve spodní části ploše bedněny, v horní části je dřevěná mřížová výplň, vykrajovaná z plochých prken. Na ose obou bočních stěn je vždy prolomen jeden čtvercový okenní otvor v rovném ostění. Okno je dřevěné, členěné do kříže, členění je doplněno lištou půlkruhového profilu. Hlavní průčelní stěna i obě boční stěny jsou pojednány lisénovým rámcem, nad nímž márnici obíhá profilovaná korunní římsa. Soklový pás, uplatňující se rovněž pouze ve třech stěnách, je mírně předsazen. Jednotlivá nároží jsou zkosená, s ústupkem. Márnici zastřešuje stanová střecha pokrytá pálenou bobrovkou, na vrcholu je osazen kovaný železný kříž. Interiér márnice je plochostropý, strop je rákosový na fabionu, který je nasazen na hlavní římsu (obloun, sima, lištka, hladký vlys, sima deska s dvojitým ústupkem). Podlaha je vyskládána z cihelné dlažby. Na ose průčelní severní stěny je v síle zdiva zahlouben obdélný, segmentem zaklenutý výklenek. Do obou šikmo zděných koutů při této severní stěně je vložen nikový, konchou sklenutý výklenek. Okenní výklenky v obou bočních stěnách jsou obdélné se segmentovými záklenky. Rovněž vstupní otvor má segmentový záklenek, jeho ostění je šikmé. Interiér je pojednán výmalbou. Ve výklenku průčelní stěny je iluzivní malba zobrazující oltářní menzu nesoucí tordované sloupy a mezi nimi neúplně dochovanou malbu oltářního obrazu. Z něho je zřetelná pouze spodní část, zachycující duše v Předpeklí, případně v Očistci. Nad oltářem je v ploše fabionu namalována postava Boha Otce s holubicí Ducha Svatého. Rovněž strop je malován, v jeho středu je monogram IHS v iluzívním rámování. !Není předmětem ochrany!