Malostranská radnice

Býv. Malostranská radnice jako zbytek většího areálu byla už třetí radnicí Malé Strany. Vystavěna v letech 1479-81. Přestavba a rozšíření v 80. letech 16. stol. Další výstavba radnice v l. 1618-19. U průčelí se uplatnilo v renesanci nejbohatší kompoziční řešení - řešení trojvěžové. Při barokní úpravě zřízena radniční kaple. Při sloučení pražských měst v r. 1784 ztratila svou samosprávní funkci. Věže na žádost magistrátu roce 1828 odstraněny. Ve 2. pol. 19. stol. vybudována nová škola po zboření vých. a již. pivovarnického křídla při Josefské ul. a při jejím rozšíření v r. 1883 došlo k ubourání i sev. křídla. Při severových. nároží hl. budovy přistavěn jednopatrový přístavek. Obě průčelí radnice jsou významnými ukázkami manýristické architektury;hl.průčelí orientováno do Malostranského nám. Horizontálně jej člení mohutné římsy, vertikálně pak pilastry dělící fasádu na šest polí. U bočního průčelí se zachovalo pův. ukončení s atikou nad hl. římsou. Z historické radnice se dnes zachovala pouze hl. budova bez věží a štítů do nám. V celé délce náměstního traktu probíhá v přízemí podloubí. V 1. p. se rámcově dochovala renesanční dispozice s velkolepými prostory pro městské úřadování přístupné z arkádové síně. 2. p. zůstalo celé plochostropé. Zachoval se pozdně renesanční krov polovalbové střechy. V současnosti probíhá rekonstrukce objektu pro kulturní účely. (pokrač. viz. Stav zach. památky)