Malá pěchotní kasárna

Kasárna jsou situována v jihozápadní části prostoru tzv. Hlavní pevnosti. Jedná se o zděnou, částečně podsklepenou, dvoupatrovou stavbu, postavenou na obdélném půdorysu, tvořící v rámci urbanistické struktury města samostatný blok. Kasárna jsou tvořena pěti křídly, přičemž páté střední křídlo dělí vnitřní prostor na dvě v ose V – Z velmi mírně obdélná nádvoří. Hladce omítaná uliční průčelí jsou členěna 32 osami (podélné strany) a 21 osami (kratší strany). Objekt byl původně přístupný celkem šesti vjezdy – po dvou na podélných (9. a 24. osa od J) a po jednom osovém na kratších stranách. Vjezd J průčelí byl dodatečně zaslepen zazdívkou s okenním otvorem. Vjezdy jsou půlkruhově ukončené, vymezené bosovanými portály. Stavbu obíhá sokl z pískovcových desek, prolomený v místě suterénu úzkými obdélnými sklepními okny. Dalšími členícími horizontálami jsou pásy kordónových říms mezi jednotlivými patry a ve vrcholu bohatěji modelovaná korunní římsa. Okenní otvory jsou na výšku obdélné, bez plastického lemování. Fasády stavby byly řešeny vcelku v prostém klasicistním duchu. Jejich výraz byl v průběhu 20. století (s velkou pravděpodobností po 2. světové válce za působení ČSLA) poněkud zjednodušen, lépe řečeno degradován. Zásadním způsobem byla poškozena členění portálů, členění vjezdových „rizalitů“, byly odstraněny průběžné podokenní římsy oken 2. a 3. NP, nárožní kvádrování. V místech ohraničení vjezdových „rizalitů“ v šíří tří okenních os byly ve 2. a 3. NP doplněno omítkové kvádrování (kvádrová rustika) střídavé délky, a to vždy v celé výšce patra od římsy po římsu. V úrovni 1. NP byly hrany „rizalitu“ členěny obdélnou bosáží střídavé délky, a to od soklu až po římsu. Její profilace odpovídala dochované bosáži na jižním průčelí kasáren. Plochu mezi bosáží a portálem členila v celé výšce přízemí pásová rustika. Okenní otvory 2. a 3. NP, vyjma oken 1. NP (ty šambrány neměly), v místech vjezdových „rizalitů“ – tzn. vždy v rozsahu tří okenních os - byly opatřeny profilovanými šambránami. Středové okenní otvory nad portály byly navíc opatřeny přímými nadokenními římsami a po stranách omítkovými boltci. Veškeré okenní výplně objektu jsou novodobé. Dvorní, hladce omítané, fasády si v zásadě uchovaly svůj původní výraz, zachycený na dobovém stavebním plánu. Vyjma středního křídla, dělícího nádvoří, jsou u ostatních křídel průčelí ve všech podlažích členěna obloukovými arkádami (opatřenými okenními výplněmi až po roce 1945). V horizontálách fasády (i u středního vnitřního křídla) člení sokl z pískovcových desek, pásy kordónových říms a bohatěji modelovaná římsa korunní; u průčelí s arkádami pak ještě navíc ve všech třech podlažích římsami v úrovni patek záklenků arkád. Střední vnitřní dělící křídlo je otevřeno v převážné míře pravoúhlými okenními otvory a v přízemí několika obloukově ukončenými vjezdy. Kasárna jsou zastřešena sedlovými střechami, krytými bobrovkami a členěnými do ulic i nádvoří drobnými valbovými vikýři.