lihovar

Jedná se o poměrně rozsáhlou zděnou budovu nad nepravidelným podélným půdorysem, tvořící východní stranu předhradí. Na severní straně bývalý lihovar přiléhá k obytnému objektu s průjezdem. Střechy sedlové, pokryté keramickými pálenými taškami bobrovkami (hustě na řídké laťování) nebo nakoso kladenými eternitovými šablonami. Při jihozápadním nároží stojí cihelný cca 30 m vysoký kónický komín, vystavěný nad kruhovým půdorysem. Komín má mírně předstupující patku, zdivo provedeno jako vazákové. Výstup po dříku zajištěn kramlemi, hlavice není, dřík byl o cca 2 m snížen a pod korunou opásán obručemi. Výstavba komína provedena v 50. l. 20. stol., komín není předmětem návrhu. Na tupoúhle zalomenou část severního průjezdného stavení navazuje obytná část bývalého lihovaru. Střecha sedlová, pokrytá bobrovkami a sevřená nadvýšenými cihelnými štíty. Severní štít je druhotně mírně nadezděný. V přízemí je ve střední ose vstup a po stranách po jednom okenním na výšku obdélném otvoru. Dveře novodobé jednokřídlé dřevěné, s nadsvětlíkem ze skleněných tvárnic. Okenní výplně dřevěné dvojité dvoukřídlé členěné do šesti tabulek. V patře nad oknem v levé ose je obdélný nakládací otvor, vpravo pak obdélné podélné okénko s dřevěnou trojdílnou výplní. Korunní římsa hladká fabionová. Následuje tupoúhle zalomená část průčelí a v ní velký druhotně proražený vjezd. V pravé části jeho nadpraží se pod porušenou omítkou rýsuje malý segmentem klenutý otvor zaslepený cihelným zdivem. Nad vjezdem pod fabionovou korunní římsou obdélné podélné okénko s trojdílnou dřevěnou výplní. Směrem k jihu dále navazuje středová část stavby nad obdélným půdorysem, orientovaným cca ve směru S – J. Ve středu ze sedlové střechy pokryté eternitovými šablonami vystupuje nadvýšená cihelná část ukončená sedlovou střechou o malém sklonu. Sedlová střecha je na severu a jihu uzavřena nadvýšeným požárním štítem. V přízemí jsou celkem čtyři pravoúhlé vjezdy rozdílných velikostí a jeden pravoúhlý otvor s kovovou výplní. Vrata vjezdů novodobá prkenná či chybí. Vjezdy jsou výsledkem novodobých úprav. Pod korunní fabionovou římsou celkem dvě obdélná podélná okénka, vlevo s trojdílnou dřevěnou výplní, vpravo pak s kovovou výplní dělenou do tabulek. Střední nadvýšená část o jedné středové ose má hladkou fasádu a přerušuje korunní římsu. Okna ve střední ose jsou vysoká na výšku obdélná s kovovou výplní dělenou do tabulek. Štítek trojúhelný, neoddělený od průčelí. Pod porušenou omítkou místy vidět cihelné zdivo. Střechy bočních částí mají dřevěné hřebenové větrací vikýře. Při jižním konci západní fasády vidět ve zdivu kapsy – šmorce, které jsou pozůstatkem po odstraněné kotelně. Dále k jihu pokračuje tupoúhle zalomená část nad pravoúhlým půdorysem, ke které z jihu přiléhá bývalý mlýn. Střecha sedlová, pokrytá bobrovkami a sevřená požárními nadvýšenými štíty, krytými bobrovkami. Fasáda hladká, v přízemí jeden pravoúhlý vjezd s novodobými plechovými dvoukřídlými vraty. Jinak průčelí bez otvorů.