lázeňský dům, zvaný Hadí lázně

Samostatně stojící budova lázeňského domu se nachází na severní straně ulice U Hadích lázní, jižně od Vojenského lázeňského ústavu v lázeňské čtvrti Šanov. Jde o přízemní zděný objekt, tvořený středním křídlem a dvěma křídly bočními, které spolu vytvářejí půdorys tvaru písmene H. Hlavní jihovýchodní průčelí (uliční) má na obou stranách mírně vystupující fasádu bočních křídel. Ta jsou provedena shodně – vždy se čtyřmi dřevěnými dvoukřídlými vysokými okny ve špaletě, zakončenými půlkruhovým obloukem. Každé křídlo člení pět vodorovných příčlí (dnes jsou tyto části oken zakryté hobrovými deskami), horní půlkruh, oddělený poutcem, má členění vějířkovité. Osy jsou umístěné ve vpadlém poli, sahajícím až k zemi na způsob arkády, pole lemuje profilovaná šambrána. Nahoře na stěně probíhá vodorovná lizéna s profilovaným horním okrajem. Fasáda vrcholí trojúhelným štítem s bohatě profilovanými okraji. Za štítem je na obou stranách akroterie. Střední část jihovýchodní fasády tvoří střední křídlo, které je zde provedené jako kolonáda s osmi jónskými sloupy. Vnitřní prostor kolonády je dnes zasklený. Na stěně nad sloupy probíhá tenká profilovaná římsa, stěnu zakončuje bohatě profilovaná římsa hlavní. Nad ní se zvedá obdélný atikový nástavec, sahající přes celou šíři stěny a končící u štítů bočních křídel, kde tvoří podnož akroteriím. Nástavec zakončuje profilovaná římsa. Podobně je tomu i na bočních průčelích bočních křídel, po jejichž šíři rovněž ve stejné výšce probíhá stejně provedený nástavec (začíná u vnějších stran štítů). Členění bočních fasád je obdobné jako na uliční straně. Pětiosé severovýchodní průčelí severovýchodního křídla má osy první a třetí zleva umístěné v mělkém rizalitu, ve všech osách jsou okna. Ta jsou v ose první, druhé a třetí zleva stejná, jako na jihovýchodě, ve zbylých dvou osách jsou mírné odchylky. Poutec okno rozděluje na dvě části – v dolní části je každé křídlo rozdělené třemi vodorovnými příčlemi, v horní pak jednou. V ose druhé zprava odděluje horní půlkruh, opatřený žaluzií s vodorovnými lamelami, zděný vodorovný pás, nahoře a dole s profilovanou římsičkou. Tento pás v pravé krajní ose chybí a je zde pouze horní římsička. Většina plochy oken je dnes zakrytá hobrovými deskami. Na protější straně je situace zčásti odlišná. K jihozápadnímu křídlu je totiž na severozápadě připojen patrový přístavek. Jihozápadní průčelí tak tvoří vlastní křídlo a tento přístavek, který oproti křídlu lehce předstupuje. Vlastní křídlo je trojosé, se střední osou v mělkém rizalitu. Ve všech osách jsou stejná okna, včetně orámování, jako na jihovýchodě. Dnes je z větší části zakrývají hobrové desky. Jihozápadní fasáda přístavku je dvouosá, ve všech osách jsou okna. V přízemí jsou to dvoukřídlá okna ve špaletě, zakrytá hobrou. Poutec odděluje vějířovitě členěnou horní půlkruhovou část. Otvor po stranách a nahoře lemuje profilovaná šambrána, pod okny je parapetní římsa. Stejně je tomu i v prvním patře, jehož okna mají každé křídlo členěné třemi vodorovnými příčlemi. Nad poutcem se nachází žaluzie s vodorovně kladenými lamelami. Obě patra odděluje profilovaná římsa, obíhající celý přístavek. V horní části stěny je podobná lizéna, jako na křídlech, pokračující i na zbývající strany. Stejně členěná je i čtyřosá severozápadní strana přístavku. Okna v přízemí zakrývá hobra, okno v levé ose má dva poutce – kromě horního, oddělujícího půlkruhové zakončení, ještě spodnější, tvořící předěl mezi nižšími křídly a dvoutabulkovou částí pod půlkruhem. Stěnu zakončuje trojúhelný štít s profilovaným orámováním, uprostřed štítu je kruhové okénko v profilované šambráně. V severovýchodní stěně je otvor pouze v přízemí, u styku se středním křídlem. Na jihovýchodě je přístavek zakončen do trojúhelného štítu s orámováním. Sedlovou střechu kryjí plechové šablony. Na levé straně severozápadního průčelí se nachází severovýchodní křídlo. Ve všech čtyřech jeho osách jsou okna, umístěná – podobně jako na přední a boční straně – ve vpadlém poli, lemovaném až k zemi profilovanou šambránou. Zde jsou však okna vyšší. V dolní části je dvoukřídlé okno s horní čtyřtabulkovou částí, oddělenou nahoře i dole poutcem (spodek okna je opět zakryt hobrou). Nad horním poutcem je zděný pás, nad kterým je umístěná horní část, zakončená do půlkruhu a vějířovitě členěná. Nad okny probíhá vodorovná lizéna, přecházející na obě vedlejší strany. Stěna vrcholí trojúhelným štítem s profilovaným rámem. V levé části jihozápadní fasády je stejné okno, jako jsou na severozápadě, v pravé části se napojuje střední křídlo a jeho předstupující přístavba. Ve střeše bočního křídla je zapojen obdélný atikový nástavec, který pokračuje i na střední křídlo a protější boční křídlo. Vlastní střední křídlo je z větší části skryto za přístavbou, která je nižší, než zbytek budovy. Jeho severozápadní stěna je devítiosá. Ve střední ose je vstup, ve zbylých osách okna. Otvory, lemované profilovanými šambránami, jsou dnes zabezpečené hobrovými deskami. Nad otvory probíhá po celé šíři stěny profilovaná římsa, fasáda je zakončena profilovanou římsou hlavní. Všechna tři křídla mají sedlovou střechu, krytinou jsou plechové šablony.