lázeňský dům

Jde o patrový zděný a omítnutý dům, zasazený do terénu. Jeho obdélný půdorys je rozšířený ve středu jihovýchodního průčelí o rizalit a na protější straně o krátké obdélné křídlo. Před jihovýchodní fasádou se nachází zděná terasa o něco širší, než dům, která zakrývá jeho suterén. Většina její jihovýchodní strany, kromě krajních os, je umístěna v rizalitu, který je v šíři středních pěti os ještě více předstupující. V dolní části stěny je sokl, zbytek člení pásová bosáž. V levé krajní ose je vstupní otvor, dnes s novodobými dveřmi. Lemuje ho široká šambrána, nad dveřmi je velmi vysoký nadsvětlík ve formě okna, nahoře zakončený do půlkruhového oblouku. Dole je okno nadsvětlíku rozdělené do kříže, vysoký poutec vymezuje horní půlkruhové okno, rozdělené svislou příčlí na poloviny. V osách druhé, třetí, čtvrté, páté, šesté, desáté, jedenácté, dvanácté, třinácté a čtrnácté zleva je stejné okno. Je dvoukřídlé dřevěné, umístěné v hluboké špaletě. Křídla rozdělují dvě vodorovné příčle, poutec odděluje půlkruhový dvoudílný hořejšek. Na bocích a nahoře otvory lemuje plochá šambrána, pod oknem je nízké vodorovné, na šířku orientované parapetní pole s výrazným plastickým okrajem. Ve střední ose se nachází vstup – dvoukřídlé dřevěné dveře rámové konstrukce, jejichž křídla zdobí čtyři na výšku orientované obdélné výplně s plastickým okrajem, umístěné nad sebou. Nadsvětlík, dnes plný, má sluncovité členění. Vstup lemuje plochá šambrána. Podobná je i u půlkruhově zakončených okenních otvorů vpravo a vlevo od vstupu. Na rozdíl od ostatních oken tyto dole zasahují až do soklu, výplň je novodobá. Okna jsou situována těsně vedle dveří. V pravé krajní ose terasy je drobný obdélný otvor, lemovaný vpadlým polem, nahoře půlkruhovým. Fasádu završuje profilovaná hlavní římsa. Boční stěny terasy jsou rovněž opatřené pásovou bosáží a jsou bez otvorů. Horní plochu terasy ohraničuje balustrádové zábradlí. Rytmizují ho hranolové sloupky, umístěné vždy na místě, odpovídajícím prostoru mezi jednotlivými osami terasy. Vzniklá pole vyplňují kuželky. Na většině přední strany zábradlí je jich devět, nad středními osami je počet odlišný – osm – pět – čtyři – pět – osm. Zábradlí zakončuje parapet. Jihovýchodní průčelí vlastního lázeňského domu má uprostřed trojosý rizalit, po obou jeho stranách je čtyřosý úsek. Dolní část chrání nízký sokl, přízemí člení pásová bosáž - nahoře s triglyfy, střídanými prázdnými metopami. Jihovýchodní stěna rizalitu má uprostřed tři vstupní otvory, situované těsně vedle sebe. Novodobé dvoukřídlé dveře byly prosklené, dnes jsou zabezpečené dřevovláknitými deskami. Otvory lemuje arkáda, v horním půlkruhovém oblouku profilovaná a opatřená hlavním klenákem v podobě kónické diamantové bosy. Tato vstupní část má stěnu hladkou a oproti zbytku rizalitu ustupuje. Obdobně je tomu i v prvním patře, odděleném profilovanou mezipatrovou římsou, pod níž je vlys s triglyfy a prázdnými metopami. Místo dveří jsou v otvorech okna, a hlavní klenák je plochý. Ve cviklech mezi obloukem arkád je obrysový plastický kruh. Okna jsou vysoká, dvojitá dvoukřídlá dřevěná, s vnějšími nedělenými křídly v líci. Vnitřní křídla člení dvě vodorovné příčle. Profilovaný poutec vymezuje horní část půlkruhového tvaru – vnější výplň je nedělená, vnitřní se svislou příčlí v polovině. Pod okny je parapetní římsa, probíhající po celé šíři stěny a přecházející na boční strany rizalitu. Pod římsou je parapetní pole, vyplněné sedmi kuželkami. U nároží a vně krajních oken je toskánský pilastr, stěna mezi nimi je členěna dvěma obdélnými poli, vymezenými profilovaným okrajem. Dolní pole je orientované na výšku, horní na šířku. Pilastry nesou architráv, v dolní části profilovaný a vlys. Na něm jsou symetricky rozmístěné volutovité konzoly, na přední straně s kanelací, nesoucí profilovanou hlavní římsu. V bočních stěnách rizalitu se nachází v přízemí i patře stejné okno, situované u styku rizalitu s bočními částmi. Je dvoukřídlé dvojité dřevěné, vnější křídla, umístěná v líci, jsou nedělená, vnitřní rozděluje vodorovná příčle na poloviny. Poutec vymezuje dvoudílnou horní část. Okno v přízemí má profilovanou šambránu s hlavním klenákem. Okno v prvním patře má šambránu pouze nahoře a na bocích, nad oknem je profilovaná římsa nesená volutovitými konzolami. Pod římsou je na stěně obdélné, na šířku orientované pole, vymezené plastickým okrajem. Přízemí je opatřené pásovou bosáží, patro je hladké. Stejně je tomu i v čtyřosých úsecích po obou stranách rizalitu, kde jsou ve všech osách stejná okna, jako v bočních stěnách rizalitu. Stejné je i členění a šambrány. Nad jihovýchodním průčelím rizalitu se zvedá atika. Nad okny jsou v ní tři pole s jedenácti kuželkami, po stranách je atika plná. Nad pilastry jsou v ní předstupující pilířky. Protější severozápadní strana objektu má uprostřed krátké křídlo, po jeho stranách jsou čtyřosé úseky, provedené stejně jako na jihovýchodě. Rozdíl je v tom, že šambrána je u oken v přízemí pouze nahoře a po stranách, zatímco dole se nachází profilovaná parapetní římsa a okna v přízemí mají vnější křídla rozdělená vodorovnou příčlí na poloviny. V ose třetí zprava v přízemí části fasády vpravo od připojeného křídla jsou v otvoru novodobé prosklené dvoukřídlé dveře, v podobné šambráně, jako mají okna. Severozápadní stěna křídla je členěná stejně jako jihovýchodní stěna rizalitu, s drobnými odchylkami – hlavní klenák nad dveřmi v přízemí je plochý a v polích pod okny v prvním patře je kuželek osm. V přízemí se nacházejí původní dvoukřídlé dřevěné dveře. Plná dolní část má na každém křídle obdélnou, na šířku orientovanou výplň, zbytek je prosklený a členěný dvěma vodorovnými příčlemi. Prosklený je i horní půlkruh, rozdělený svisle na poloviny. V bočních stěnách křídla, členěných stejně jako na stěně severozápadní, je jedna osa, umístěná blíže styku stěn křídla s hlavní částí budovy. V přízemí je obdobná arkáda jako u dveří, v otvoru se nachází dvojité dvoukřídlé dřevěné okno. Vnější křídla v líci stěny jsou nedělená, vnitřní rozdělují dvě vodorovné příčle. Poutec vymezuje horní půlkruhovou část, na vnější straně nedělenou a na vnitřní straně rozdělenou svislou příčlí na poloviny. Pod oknem je parapetní římsa a pod ní vpadlé parapetní pole. Je obdélné, orientované na šířku, boční strany jsou zubovitě rozšířené. V prvním patře je stejné okno, jako v severozápadní stěně. Hlavní křídlo, rizalit i připojené křídlo mají valbovou střechu. Ve střeše hlavního křídla jsou zasazené obdélné vikýře, v jejichž přední stěně je dvoukřídlé okno. Nad oknem je trojúhelný štít, vikýře mají sedlovou střechu. Na jihovýchodní a severozápadní straně jsou vždy tři po obou stranách rizalitu, respektive připojeného křídla, na jihozápadní a severovýchodní straně jsou vždy dva.