křížová cesta s kaplí Božího hrobu

Město Mikulov představuje přírodními podmínkami územní strukturu, rozloženou v údolích mezi třemi vyvýšeninami: Svatým kopečkem, Zámeckým vrchem a Kozím Hrádkem, na které bezprostředně navazuje na severozápadě se nalézající Turold. Jmenované vyvýšeniny tzv. Mikulovské vrchoviny přechází na severu a severovýchodě do Pavlovských vrchů a Milovické pahorkatiny a dohromady vytváří široký okraj Západních Karpat. Tento členitý terén utváří predispozičně poněkud sevřené a utilitární urbanistické podmínky zdejšího městského sídla, jež se kromě svého historického centra organicky rozvíjelo především na severu a jihu bývalých městských hradeb, tj. v místech relativně rovných ploch a základních komunikačních tepen. Na jedné z těchto historických cest dosud podél západního úpatí Svatého kopečku, již ve středovku známé jako dolní části ulice Kamenný řádek, dnes ulice Koněvova, se nalézá přístup k začátku Křížové cesty mezi domy čp. 809 a čp. 803. Přímá linie této cesty vede až na hranu severní části skalního masivu tzv. Olivetské hory. Zde, lemována po stranách objekty domů čp. 802 čp. 810 ústí na schodiště vedoucí k první kapli Křížové cesty, kde se cesta zalamuje mírně k severu a vede odsud s několikerým mírným zalomením dalších cca 65 m podél vnitřní strany terasní zdi ze smíšeného zdiva přiložené ke skále. Štětovaná plocha cesty navazující na schodiště využívá místní kamenný materiál v podobě vápencového štěrku, doplňovaného ze sbíraného a lomového kamene a úlomků cihel různé velikosti; příčně je traktována hranolovými trámy, tvořícími místy v linii cesty vertikální stupně. Tato forma cesty, často obnažené až na samotné skalnaté podloží, pokračuje na samotný vrchol Svatého kopečku a Křížové cesty (převýšení 132 m na vzdálenost 769 m). Cesta se směrem vzhůru postupně zalamuje v celkem šesti ohybech, ve spodní části až po kapli č. 8 ve vegetačním krytí, následně postupuje skalnatým terénem na vrchol, kde se nachází kaple sv. Šebestiána, Rocha a Karla Boromejského se zvonicí; a po temeni vrcholu posléze cesta přechází směrem dolů přes mělký žleb a přes další schodiště opět vzhůru ke kapli Božího hrobu a kapli č. 14.