krematorium se hřbitovy

Areál pietních hřbitovů a objekt krematoria je situován v jižně od Hlavní pevnosti, na pomezí okraje Terezína a v oblasti Bohušovické inundační kotliny. Protáhlý pozemek má hlavní podélnou osu orientovanou v SV – JZ směru. Z východní strany s areálem sousedí městský hřbitov, ostatní okolní plochy mají podobu rostlého terénu se zelení. Zástavba v okolí je ojedinělá a má spíše podobu soliterních objektů. Hlavní přístup k oblasti je situován v severním rohu jihozápadní hranice, pomocí komunikace v podobě ulice Městský hřbitov, která na samé hranici končí. Ve větší míře jsou pozemky rovinné s převažujícími přírodními prvky. Zeleň v podobě stromů a keřů se nachází spíše kolem hranice pozemků, případně v menší míře okolo místních cestiček a v okolí východní a severní strany krematoria. Vysázeny jsou stromořadí z jílovce, živý plot z tavolníku a dalšími volně rostoucí keře. Koncepce prostoru zahrnuje sadové úpravou doplněné drobnými stavbami funerálního typu a sochařskými díly. Součástí je i jedna solitérní stavba tvořící nedílnou součást kulturní památky. Vzhledem k charakteru místa základním krajinotvorným prvkem urbanistické koncepce jsou přístupové cesty, které umožňují dosáhnou jednotlivých míst v areálu. Hlavní komunikace, asfalto-živičný povrch, vede do poloviny severozápadní hranici areálu. Z této komunikace jsou rozvrženy vzájemně propojené ortogonálním cesty členící celou západní partii areálu. Nášlapná vrstva má podobu skládaného porfyru obdélného tvaru bez hranění okrajů cesty. Východní partie areálu je daleko více ponechána v kompaktní, nečleněné podobě pouze s úpravou travnatého porostu. Cesty mají přímou vzájemnou návaznost. Travnaté plochy jsou posety vztyčenými mohylami, které mají různou podobu. Jihozápadní partie areálu je ohraničena zdí, která je obložena břidlicovými pásky. Zděný objekt krematoria s bočním přístavky je centrálně umístěnou stavbou v areálu. Hlavní hmota se sedlovou střechou a mírným spádem doplňují dřevěné nástavce. Nižší přisazené hmoty mají zastřešení v podobě pultových střech. Hmota situovaná při jižní fasádě hlavní hmoty je zastřešena sedlovou střechou, krytou falcovaným plechem. Tvrdé, hladké fasády nemají žádnou druhotnou zdobnost. Koncept umístění oken, dveří na fasádách je účelové, pojednané v černé barvě. Celkově záměrně emotivně působící objekt v pietním prostředí hřbitovů. Židovský hřbitov se rozprostírá západně po obou stranách krematoria a podél západní části jihovýchodní podélné zdi areálu. Pietně upravené travnaté plochy jsou posety náhrobky v různém provedení. Dominantou židovského hřbitova je pomník v podobě sedmiramenného svícnu - memory osazeného západně od krematoria. Západní partie areálu je ohraničena zdí obloženou břidlicovými pásky. Doplňující výsadby okrasných dřevin, zejména stromů jsou osazeny hlavně podél hranice areálu. Památník zasazení stromu své místo našel v prostoru mezi krematoriem a pravým polem židovského hřbitova. Podoba vztyčeného parkosu je doplněna o černý žulový kvádr na podezdívce. Leštěný povrch kvádru doplněný o rytý zlacený text. Jihovýchodní část areálu hřbitovů zaujímá Alej národů, která je vymezena výrazně obdélnou sníženou plochou, který je ze tří stran opatřen opěrnou zídkou. Kolmo na podélnou osu zídky jsou v odstupech osazeny žulové bloky. Při příčných stranách opěrné zídky jsou v ploše umístěny dva hromadné hroby. V linii podélné osy je po délce umístěno 8 kamenných kruhů. Převážná část tohoto prostoru je travnatá, v širším okolí doplněné pohledovými, případně oddělujícími okrasnými dřevinami. Členitý Památník obětem ghetta se nachází pří samotné východní hranici areálu. Památník se skládá ze 4 nápisových desek, dvě umístěny křídlovitě po stranách, před nimi na nižších hranolových podestách mísy. Zlacený text vyryt v latině a v hebrejštině. Plocha před pomníkem je ohraničená kamennou obrubou. Hřbitov ruských válečných zajatců z I. světové války představuje travnatou plochu s řadami hrobů zpřístupněné cestičkami s dominantou v podobě památníku na křížení cest v jižní části areálu. Pomník z pískovcových kvádrů má formu mohyly se stříškovým završením a postraními sloupky. Na přední, pohledové ploše jsou umístěny dvě desky z černého mramoru s rytým textem.