královácký dvůr Busil

1/ obytné stavení 2/ kaple Nejsvětější Trojice 3/ pamětní kříž Bývalý královácký dvorec Kriegseisenhof, dnes Busil čp. 22 leží na jižním svahu údolí Pstružného potoka asi 5 km severovýchodně od Hartmanic. Seskupení budov kolem přibližně obdélného dvora, na jehož jižním okraji při vjezdu stojí kaple Nejsvětější Trojice (2). Při kapli stojí pamětní kříž (3). Obytné stavení (1) na východní straně areálu orientováno delší osou v severojižním směru, kolmo na něj na jižní straně dvora navazuje bývalý hospodářský objekt (chlévy a stáje), na severní straně dvora volně stojící dřevěná kolna, západní stranu dvora uzavírá stodola. Mezi obytným stavením a kolnou na severní straně areálu byl obnoven původní rybníček. Všechny hospodářské objekty byly znovuvystaveny v 90. letech 20. století na místě původních demolovaných objektů a nejsou památkově chráněny. Areál je obehnán novodobým plaňkovým plotem. Dnešní podoba obytného domu s dochovanými roubenými konstrukcemi, záklopovými stropy a dvojicí kamenných sklípků je minimálně z počátku 19. století, současný vzhled objektu byl poznamenán rekonstrukcí ve 30. letech 20. století. Je typickou ukázkou domu šumavského typu s roubenými konstrukcemi, lichoběžníkovým štítem se zapuštěnou pavláčkou a zvoničkou na hřebeni střechy. Kaple Nejsvětější Trojice stojící v sousedství dvorce byla postavena ve 2. polovině 19. století v jednoduchých formách a spolu s objektem čp. 22 a při ní stojícím pamětním křížem z r. 1853 vytváří jedinečný funkční a historický celek, dokládající způsob života v odlehlém pohraničí Šumavy.