kostel Všech svatých

Kostel stojí asi 100 m JZ od náměstí v nepravidelném svahu na severní straně Kostelního náměstí. Kostel je výraznou dominantou při pohledu na centrum od jihu. Poměrně krátká trojlodní orientovaná bazilika s širší a výrazně vyšší hlavní lodí a užším obdélným segmentově zakončeným presbytářem. K severní straně presbytáře přiléhá hranolová věž a obdélná sakristie s oratoří v patře, po jižním boku presbytáře skladovací komora s oratoří v patře. Před západním portálem hlavní lodi otevřená předsíň lichoběžného půdorysu. Nároží lodí, sakristie a kaple jsou lehce zaoblená. Střecha na lodi a presbytáři sedlová, nad presbytářem s kuželovým závěrem polygonální sanktusník krytý kupolí, boční lodi, sakristie a skladovací komora s pultovými střechami, všechny střechy s řadou vikýřků, na věži protáhlá báň ukončená lucernou, krytina: měděný plech. Průčelí hlavní i bočních lodí a presbytáře člení pilastry, nesoucí profilovanou korunní římsu, na obdélná pole, do nichž jsou vložena kasulová okna v šambránách se záclonovitými suprafenestrami. V ose severního a jižního průčelí boční lodi jsou umístěny portály v kamenném ostění s uchy a klenákem. Závěr presbytáře je hladký, s jedním kasulovým oknem v závěru. Hlavní západní průčelí je dvouosé s kasulovými okny, po stranách 2 nárožní pilíře a v přízemí lichoběžníková předsíň s atikou otevřená vysokými arkádami, které nesou pilíře se svazkovými pilastry, nesoucími zalamující se římsu (při okrajích západní stěny v korunní římse chrliče v podobě zvířecích hlav). Předsíň je podklenuta klenbou s lunetami a kryje hlavní portál s kamenným profilovaným ostěním a klenákem. Nad hlavní římsu západního průčelí je umístěn dvoudílný volutový štít, členěný ve spodní části pilastry, které nesou římsu nad středem vypnutou do půlkruhu nad mělkou nikou se sochou P. Marie, na vrcholovém klenáku iniciály O:P.N. Po stranách štítu jsou kamenné vázy. Boční lodi ukončují poloviční volutové štíty. Před jižní boční lodí předložené dvouramenné schodiště, nástup na schody uzavřený železnými dvířky. Fasády věže jsou hladké, nároží zpevněna pískovcovými kvádry, povrch omítek upravený pouze lžící, fasády po výšce dělí 4 kordonové římsky, korunní římsa fabionová oplechovaná; věž ukončuje ochoz na kamenných konzolách, původně na nárožích doplněný nárožními arkýři. Do výše 1. patra je nároží věže zesíleno opěrnými pilíři, okna věže jsou střílnová, ve 4. patře lomená se zbytky kružeb.