kostel sv. Wolfganga

Jedná se o složitý soubor staveb, z nichž nejstarší představuje studniční kaple, původně románská loď chrámu nyní nakoso navazující na východní štít hlavního, pozdně gotického trojlodí, ukončená pozdně gotickým presbytářem s trojbokým závěrem. Na jižní straně na presbytář studniční kaple navazuje sakristie obdélného půdorysu s depozitářem v patře. K jižní lodi studniční kaple byla přistavěna kaple sv. Linharta s trojbokým závěrem. Celý tento stavební soubor se pak stal pouhým doplňkem asi od roku 1480 budovaného mohutného pozdně gotického trojlodí čtvercového půdorysu s hranolovou věží v čele. Novostavba byla přinejmenším inspirovaná dílem huti Lorenze Speninga. Dochovány hodnotné kamenické články, úsek románské římsy s reliéfem vlka na zdi studniční kaple, pozdně gotické sedlové portály vstupů do trojlodí, bohatě profilované s kýlovitým záklenkem a kytkou. V tympanonu jižního portálu kvalitní plastické reliéfy vítězného Krista s párem andělů na stranách držící nápisovou pásku, v rozích s erby nad nimiž mitra a kolčí helm, v tympanonu severního křídla je zpracován náměť Zvěstování Panny Marie. Vstupy jsou uzavřeny kovanými jednokřídlými dveřmi s dochovanými pozdně gotickými zámky, jižní s reliéfem lovce s laní, severní s leptopčtem 1496. Hranolová věž členěná průběžnými římsami a s armovanými nárožími je zakončena oktogonálním ochozem na krakorcích, nad nimi sklenutými okenními otvory. Nad sedlovou střechou studniční kaple je dochován sanktusník.