kostel sv. Vavřince

1) kostel 2) ohradní zeď 3) brána 4) márnice Areál kostela stojí izolovaně zhruba 1 km od obce, situovaný na temeni nevýrazného kopce a ze všech stran obklopený nevelkým hřbitovem nepravidelného oválného obrysu. 1) kostel Loď kostela má skoro čtvercový půdorys, kruchta je přístupná z interiéru po schodišti umístěném blíže SZ rohu. Na východě k lodi připojený užší presbytář trojbokého závěru po obvodě s opěráky. Před západním průčelím lodi osově připojená věž o čtvercové základně, přízemí plní funkci předsíně (do 1. patra se přístup z kruchty; ze 2. patra vstup do půdy lodi; v posledním 3. patře zvonová stolice). Po jižním boku presbytáře obdélná sakristie s oratoří v patře, schodiště na oratoř vloženo do JV koutu sakristie. Západní portál věže chrání obdélná otevřená předsíňka. Loď i presbytář kryje strmá sedlová prejzová střecha. Věž krytá zvoncovitou bání ukončena projmutým osmibokým jehlancem, na hrotnici makovice a kříž. Věž má v přízemí západního průčelí lomené okno s kamenným obložením, v nejvyšším patře jsou po stranách sdružená okna na střední sloupek s kamenným ostěním. Loď má v obou čelech zděné trojúhelníkové štíty, po jejích stranách dvě vysoká lomená gotická okna s kružbami. Severní nároží lodi je zpevněno dvojicí opěráků. Presbytář je obezděn žlábkovým soklem, tři lomená okna v závěru mají trojlistové, čtyřlistové a plaménkové kružby, dvě mladší okna jsou uzavřena segmentem. Východní okno v závěru je trojdílné, z ostění vyčnívá maska. Sakristie má v čelech zděné štíty, východní opřen o masku. Východní stěna je prolomena gotickým okénkem a prostým vchodem. Vchod do kostela je z podvěží, klenutý křížovou žebrovou klenbou, sbíhající se na svorník s otvorem pro zvonová tahadla. Vstupní lomený portál do lodi je ve slohu rané gotiky, s oblým a hruškovým prutem s výžlabky. Loď je sklenuta valeně s lunetami, klenba v rozích zpevněna prostými pilíři. Uprostřed klenby je malovaný sdružený erb, nesený okřídlenými štítonoši, lemovaný štukovým rámem a českým nápisem s datem 1691. Triumfální oblouk je lomený. Presbytář má křížovou klenbu na jehlancových konzolách, zčásti zdobených maskarony. Do sakristie ústí obyčejné dveře, nad nimi jsou dva polokruhové oblouky oratoře. Pod kruchtou v západní části je dřevěný strop, vyložený prkny a lištami z bývalého dřevěného stropu lodě. 2) Ohradní zeď Starší hřbitov po celém obvodě vymezený zděnou hradbou. Výška zdi se pohybuje cca od 1,5 do 2,5 m (největší na jihu z vnější strany), místy má zeď částečně opěrnou funkci z vnější strany. Vnější líc pokrývá hrubá a vnitřní pak hladká omítka; jen sporadicky lze vidět zdivo z lomového kamene a žuly. Pultová koruna chráněná prejzy. Zeď novějšího hřbitova je vyzděná ze žuly a lámaného kamene. Výška zdi se pohybuje cca od 1,2 do 1,5 m a na obou stranách je hrubě omítnutá. Pultová koruna je zpevněná betonovou deskou. 3) Brána Umístěná při západním konci severní zdi, tvořená zděnou hladce omítnutou kulisou. Výškově odstupněná vodorovná stříška krytá plechem a prejzy, ve střední části z ní vystupuje lichoběžný nízký nástavec, v jehož patě provedena římska a v čele umístěná nápisová deska. Vlastní portál má zděné ostění a cca půlkruhový záklenek; rozšířená špaleta sklenutá segmentem. Dvoukřídlová vrata svařená z tyčí a plechů (2. polovina 20. století). 4) Márnice Přiložena k vnějšímu líci jižní ohradní zdi staršího hřbitova, je zhruba čtvercového půdorysu a jednopodlažní. Stanová střecha krytá bobrovkami, jedno volské oko, ve vrcholu střechy křížek. Sokl není, římsa chybí. Omítky jsou hrubé bez členění. Přes JZ nároží je zalomený opěrný pilíř s šikmými čely, vyzděný ze žuly a kamene. Obdélný vstup na severu má cihlokamenné ostění. V úhelníkové zárubni jsou prkenné svlakové dveře s pásovými závěsy (novodobé). Okna nejsou, z líce východní fasády vyčnívá poměrně velký deskovitý kámen. V interiéru je nerovná dusaná podlaha, strop není, zdivo zakrývá hladká či hrubá omítka. Nika vstupu je přeložená hranoly a železným nosníkem. Krov hambalkový se dvěma navzájem kolmými plnými vazbami.