kostel sv. Václava

1) kostel 2) márnice 3) ohradní zeď s 2 branami 4) opěrná zeď se schodištěm Kostel je situován v SV části obce v mírně vyvýšené poloze, věž kostela se uplatňuje při dálkových pohledech ze všech stran. Objekt založený na zhruba vodorovné zatravněné obdélné ploše hřbitova, vymezené po obvodu kamennou zdí s dvěma vstupními branami. V jižním úseku ohradní zdi vložena drobná márnice. Hřbitov nezasahuje před západní průčelí lodi kostela, v tomto prostoru je před kostelem zřízena jakási terasa ohraničená opěrnou zdí. Západně od kostela bývalá fara (bez památkové ochrany). Stavební vývoj První písemný doklad o existenci vesnice a kostela se vztahuje k roku 1352. Pravděpodobně v 1. třetině 14. století byl postavený presbytář a loď; soudobá klenba presbytáře, vítězný oblouk a pravděpodobně také oba štíty lodi (průchod ve východním štítu lodi autentický); umístění a podobu nejstaršího portálu neznáme; z oken zachované jedno v osové zdi závěru presbytáře (další dvě byla v diagonálních stěnách závěru a jedno také v jižní stěně - viz. pasparty v interiéru); v lodi patrná vrcholová část jednoho zazděného okna v půdě na severní straně; stopy po jednom okně v jižní stěně lodi se rýsují na jedné straší fotografii. Loď byla plochostropá, jak dokládají obílené omítky nad dnešní klenbou. Odkrytá výmalba v presbytáři kladena do doby kolem roku 1360; ze stejné doby nebo mladší (?) malby na severní stěně lodi. Snad ve 2. polovině 15. století nebo až v 1. polovině století následujícího byla loď zaklenuta a současně asi i zvýšená. V souvislosti se zaklenutím musela být předělána okna (přesunuta nejspíše do míst dnešních oken). Krov presbytáře by mohl pocházet ještě ze 17. století (pozdější dobu vzniku nelze vyloučit). Sakristie s oratoří vznikly snad v jedné etapě někdy ve 2. polovině 18. století (možná na místě starší sakristie, která měla menší rozměry); krov, stropy, vstupy a okna snad původní; schodiště k oratoři bylo dříve dostupné možná jen zvenku). Společně s oratoří nebo v jiné časové fázi mohla být předělená okna lodi, postavena kruchta, upravená některá okna v presbytáři a zřízeny sanktuáře v presbytáři. Blíže datovat krov je obtížné; hypoteticky je mladší než krov presbytáře, nejpozději vztyčený snad ve 2. polovině 18. století. V roce 1804 (údaj převzatý z literatury) postavena věž; krov, stropy, zvonová stolice a okna asi původní. Situace v horní části posledního podlaží věže nevylučuje možnost uskutečnění jistých změn během stavby oproti původnímu návrhu (věž měla být možná nižší ?). Zcela zavrhnout nelze ani možnost, že k nadezdění horní části posledního patra došlo až později (třeba ve 2. polovině 19. století). Kaple přistavěna asi někdy ve 2. polovině 19. století (štít, strop a okno asi soudobé).