kostel sv. Václava

Litoměřický kostel sv. Václava postavil ve druhém desetiletí 18. století významný architekt Oktaviano Broggio (jeho autorství je archivně doloženo). Je to stavba centrálního půdorysu se středovým tamburem, kupolí a lucernou. Hlavní jednoosé bezvěžové průčelí je orientováno na východ, dynamizují jej zalomené svazkové pilastry s iónskými hlavicemi. Ve středu jsou umístěny vstupní dveře osazené v kamenném ostění s volutově stočenou supraportou. Ve jejím středu je umístěna kartuš s palmovými ratolestmi a po stranách volut pak štukové květinové vázy. Plocha nad vstupními dveřmi je prolomena rozměrným oknem se segmentovým záklenkem. Rámuje ho složitě členěná a profilovaná šambrána s výrazně profilovanou, opět segmentově zakončenou, nadokenní římsou. V ploše mezi římsou a záklenkem okna je opět umístěna kartuš s akantovým rámováním. Štít rámují svazkové pilastry s mohutnými postranními volutovými křídly, jeho střed prolamuje nika s bohatě tvarovaným štukovým rámem a segmentovou římsou. V nice je umístěna socha sv. Václava. Štít a jeho trojúhelný tympanon odděluje profilovaná římsa. Ve štítu je štuková kartuš s květinami a andílky nesoucími městský znak. Levé i pravé boční průčelí mají totožná členění se třemi okenními osami. Tektonicky plochu dělí výrazně vystupující středová část s jedním oknem a po stranách se třemi pilastry s toskánskými hlavicemi. Dvě postranní části jsou taktéž prolomeny jednou okenní osou. Okno ve střední části má segmentové zakončení s totožně tvarovanou nadokenní římsou a členitou suprafenestrou. Okna v postranních částech jsou menšího rozměru, opět zakončená segmentem s parapetní římsou a s trojúhelnou nadokenní římsou s konkávně prolomenými rameny. Závěr je polygonální. Buben tamburu má vystupující části rámovány zdvojenými pilastry a plochy nad bočními průčelími prolomeny okny se štukovými rámy, segmentovými záklenky a nadokenními segmentovými římsami. Z kupole vystupují tři malé vikýře s postranními volutovými křídly a oválným okenním otvorem. Střecha nad tamburem i kostelní lodí je krytá bobrovkami.