kostel sv. Václava

Jednolodní orientovaný pozdně románský tribunový kostel s obdélnou lodí s valenou klenbou, půlkruhovou odsazenou apsidou zaklenutou konchou, severní sakristií zaklenutou plackou a na ni navazujícím plochostropým depozitářem a s hranolovou věží vloženou do západního štítového průčelí, k níž přiléhá hranolový útvar vřetenového schodiště do patra věže. Vstup pravoúhlým portálem s kamenným ostěním s lištou a ušima do v baroku prolomeného podvěží zaklenutého valenou klenbou. Nad portálem se nachází volutový štít vytažený do hrotu s volutovou konzolkou nesoucí čučku. Mezi volutami uprostřed štítu se nachází rámeček rámovaný lištou. Z portálu původní vstup v jižním bočním průčelí se dochcovaly archeologicky objevené architektonické články. Vřetenové schodiště do valeně zaklenutého patra věže je přístupné pravoúhlým portálkem s kamenným ostěním prolomeným v západní stěně schodištního hranolu, v jehož jižní stěně se dochovala klíčová střílna. V lodi se v místě současné dřevěné hudební kruchty dochovaly stavební prvky původní románské tribuny navazující na zaklenuté patro věže. Průčelí věže jsou prolomena termálním otvorem na portálem vstupu do podvěží a na všech stranách románskými sdruženými okénky s obloukovými záklenky staženými sedlo středního válcového nebo polygonálního dříku s krychlovou patkou a s hlavicí se čtyřmi bobulemi. Zvonicové patro je otevřeno čtveřicí obloukově zaklenutých okenních otvorů, loď po dvou termálních osách na severní i jižní straně, presbytář po dvou oválných osách s půlkruhově zaklenutou nikou v závěru. bohatě profilovaná korunní římsa lodi a presbytáře nese střechu sedlovou, nad závěrem zvlabenou krytou bobrovkou, věž je zastřešena nízkým stanem s cibulí, makovicí a křížem, střešní krytinou je plech.